فایل ورد Word ارتباط بين گرلين سرم با شاخص عملكرد سلول هاي بتا و مقاومت به انسولين در افراد مبتلا به ديابت نوع دو

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

توجه : این فایل به صورت فایل ورد (Word) ارائه میگردد و قابل تغییر می باشد


بخشی از متن فایل ورد Word ارتباط بين گرلين سرم با شاخص عملکرد سلول هاي بتا و مقاومت به انسولين در افراد مبتلا به ديابت نوع دو :
نام کنفرانس, همایش یا نشریه : مجله دانشگاه علوم پزشکي مازندران (نامه دانشگاه)

تعداد صفحات :12

سابقه و هدف: اخیرا توجه زیادی به نقش گرلین در متابولیسم کربوهیدرات معطوف شده است. اختلال در عملکرد سلول های بتا نیز یک فاکتور مهم در شیوع دیابت است. در مطالعه حاضر, ارتباط گرلین با عملکرد سلول های بتا و مقاومت انسولین در بیماران دیابتی نوع دو ارزیابی شد.مواد و روش ها: چهل و شش مرد بزرگسال مبتلا به دیابت نوع دو با نمایه توده بدنی بالاتر از 29 به صورت نمونه گیری در دسترس جهت شرکت در مطالعه حاضر فرا خوانده شدند. بعد از یک گرسنگی شبانه, نمونه گیری خون ناشتا جهت اندازه گیری سطوح سرم گرلین, انسولین و گلوکز از همه بیماران به عمل آمد. ارتباط بین گرلین سرم با شاخص عملکرد سلول های بتا, مقاومت انسولین, انسولین و گلوکز در بیماران بوسیله آنالیز رگرسیون چند متغیره تعیین شد.یافته ها: آنالیز رگرسیون یک ارتباط معکوس و معنی داری بین سطوح گرلین سرم با عملکرد سلول هایبتا ( (p<0.05و گلوکز ناشتا ( (p<0.05را نشان داد. انسولین سرم دارای ارتباط منفی با سطوح گرلین بود ( .(p<0.05همچنین ارتباط معنی داری بین سطوح گرلین و مقاومت انسولین مشاهده نشد (.(p<0.05استنتاج: یافته های مطالعه از نقش گرلین در سطوح گلوکز خون بیماران دیابتی نوع دو حمایت می کند و این بیشتر به دلیل تاثیر گرلین روی عملکرد سلول های بتا می باشد.
کلید واژه: گرلین, عملکرد سلول بتا, گلوکز, دیابت

لینک کمکی