فایل ورد Word بررسي ارتباط ويروس اپشتن بار و ژن BARF-1 كد شده توسط ويروس با آدنوكارسينوم معده

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

توجه : این فایل به صورت فایل ورد (Word) ارائه میگردد و قابل تغییر می باشد


بخشی از متن فایل ورد Word بررسي ارتباط ويروس اپشتن بار و ژن BARF-1 کد شده توسط ويروس با آدنوکارسينوم معده :
نام کنفرانس, همایش یا نشریه : مجله دانشگاه علوم پزشکي مازندران (نامه دانشگاه)

تعداد صفحات :10

سابقه و هدف: کارسینوم معده دومین علت مهم مرگ ناشی از سرطان در دنیا بوده و بروز آن تفاوت قابل توجهی از نظر جغرافیایی دارد. فاکتورهای اتیولوژیک متعددی از قبیل عفونت با ویروس اپشتن بار در پاتوژنز کانسر معده نقش دارند ولی هنوز اطلا عات کافی در مورد پاتوژنز و میزان ارتباط بافتی ویروس اپشتن بار با کانسر معده وجود ندارد. بنابراین شناسایی ژن های بیماری زا نقش بسزایی در بهبود پیش آگهی بیماران دارد. هدف از این مطالعه بررسی ارتباط ویروس اپشتن بار و ژن BARF-1 کد شده توسط آن ویروس در پاتوژنز آدنوکارسینوم معده می باشد.مواد و روش ها: در یک مطالعه تحلیلی از نوع مورد-شاهدی تعداد 200 نمونه مربوط به بلوک های پارافینی بیماران مبتلا به کانسر معده همراه با بلوک های پارافینی مربوط به افراد غیر مبتلا انتخاب شدند. از بلوک های پارافینی پس از استخراج DNA, واکنش زنجیره ای پلی مراز (PCR) جهت کشف ژنوم EBV و تعیین ژن BARF-1 با استفاده از پرایمرهای اختصاصی انجام شد. بعلاوه درجه تمایز (Grade) و مرحله (Stage) نمونه های کانسر معده هم بررسی شدند.یافته ها: نتایج حاصل از PCR نشان دهنده سه نمونه مثبت از نظر اپشتن بار در گروه مورد بوده و گروه کنترل همه منفی بودند. بنابراین ارتباط آماری معنی داری بین گروه مورد و شاهد از نظر این ویروس وجود نداشته است ((p>0.05. ژن BARF-1 نیز در هر سه نمونه مثبت, منفی بود. 41 درصد موارد سرطان ها در درجه یک, 52 درصد موارد در درجه دو و 7 درصد موارد در درجه سه بودند.استنتاج: نتایج حاصل نشان می دهد در منطقه جغرافیایی مورد مطالعه که کانسر معده از شیوع بالایی برخوردار است ویروس اپشتن بار در بروز آدنوکارسینوم معده نقش اندکی دارد.
کلید واژه: ویروس اپشتن بار, آدنوکارسینوم معده, BARF-1

لینک کمکی