فایل ورد Word مقايسه ارتباط بين تفکر انتقادي و پيشرفت تحصيلي در دانشجويان کارشناسي تربيت بدني و غير تربيت بدني دانشگاه بوعلي سينا همدان

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

توجه : این فایل به صورت فایل ورد (Word) ارائه میگردد و قابل تغییر می باشد


بخشی از متن فایل ورد Word مقايسه ارتباط بين تفکر انتقادي و پيشرفت تحصيلي در دانشجويان کارشناسي تربيت بدني و غير تربيت بدني دانشگاه بوعلي سينا همدان :
نام کنفرانس, همایش یا نشریه : پژوهش هاي مديريت ورزشي و علوم حرکتي

تعداد صفحات :14

هدف از مطالعه حاضر, تعیین ارتباط بین تفکر انتقادی و پیشرفت تحصیلی در دانشجویان کارشناسی تربیت بدنی و مقایسه این ارتباط در دانشجویان غیر تربیت بدنی دانشگاه بوعلی سینا بود. پژوهش حاضر از نوع همبستگی و مقایسه ای بود. جامعه آماری شامل کلیه دانشجویان کارشناسی دانشگاه بوعلی سینا بوده که حجم نمونه آن بر اساس جدول مورگان, 293 نفر (78 نفر تربیت بدنی, 215 غیر تربیت بدنی) تعیین شد. پرسشنامه استاندارد تفکر انتقادی کالیفرنیا با پایایی (%85) و نمرات کارنامه دانشجویان به عنوان پیشرفت تحصیلی برای جمع آوری داده ها مورد استفاده قرار گرفت. نتایج پژوهش نشان داد که میزان مهارت های تفکر انتقادی بیشتر دانشجویان (%72.7) ضعیف بود. نتایج آزمون t تنها تفاوت معناداری را در مولفه استدلال استقرایی در بین گروه ها نشان داد (p<0.05). همچنین, ارتباط معناداری بین تفکر انتقادی و پیشرفت تحصیلی بین دو گروه وجود نداشت (r=0.103, p=0.47) (r=0.070, p=0.30). بر اساس این یافته ها, می توان گفت که روش های آموزش فعلی دانشگاه بوعلی قادر به افزایش سطح تفکر انتقادی دانشجویان غیر تربیت بدنی نبوده و این نتایج در مورد دانشجویان رشته های تربیت بدنی نیز صادق می باشد. به کارگیری روش های آموزش نوین و راهکارهای یادگیری فعال لازم می باشد.
کلید واژه: تفکر انتقادی, پیشرفت تحصیلی, دانشجویان تربیت بدنی و دانشجویان رشته های دیگر

لینک کمکی