فایل ورد Word مقايسه عدالت توزيعي و تعاملي در ورزش دانشگاهي کشور

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

توجه : این فایل به صورت فایل ورد (Word) ارائه میگردد و قابل تغییر می باشد


بخشی از متن فایل ورد Word مقايسه عدالت توزيعي و تعاملي در ورزش دانشگاهي کشور :
نام کنفرانس, همایش یا نشریه : پژوهش هاي مديريت ورزشي و علوم حرکتي

تعداد صفحات :12

ورزش دانشگاهی در واقع نقش کانون سلامتی جسمی و روانی دانشجویان و دانشگاهیان را دارد. از این رو, وجود عدالت سازمانی در جهت افزایش کیفیت این مقوله در این محیط حساس, لازم و ضروری می باشد.این مطالعه, عدالت توزیعی و تعاملی را در ورزش دانشگاهی ایران به صورت مقایسه ای, مورد بررسی قرار داده است. عدالت توزیعی و تعاملی در ورزش دانشگاهی کشور, در سه سطح روسای انجمن ها, مدیران ادارات تربیت بدنی و کارشناسان تربیت بدنی مورد بررسی قرار گرفتند. اطلاعات از 218 نفر شامل روسای انجمن ها (45 نفر), مدیران ادارات تربیت بدنی (58 نفر) و کارشناسان تربیت بدنی (115 نفر) که در حوزه انجمن ها و مدیران به شکل همه شماری و در کارشناسان به صورت نمونه گیری تصادفی و به صورت میدانی جمع آوری گردید. ابزار تحقیق, پرسشنامه عدالت سازمانی (OJQ) است که توسط محقق در ورزش توسعه یافته و روایی آن توسط 10 نفر از صاحب نظران مدیریت ورزشی مورد تایید قرار گرفته است. ضرایب پایایی (آلفای کرونباخ) آن برای عدالت توزیعی 63 صدم و عدالت تعاملی 69 صدم به دست آمد. در بخش آمار توصیفی, از میانگین و انحراف استاندارد و در بخش آمار استنباطی, از آزمون های کروسکال والیس, یومن ویتنی و فریدمن استفاده گردید.نتایج نشان دادند که در زمینه عدالت توزیعی, بین روسای انجمن ها, مدیران ادارات و کارشناسان ورزشی تفاوت معنی داری وجود دارد (P=0.001), اما در زمینه عدالت تعاملی بین این سه گروه تفاوت معنی داری وجود ندارد .(P=0.180) همچنین, یافته ها حاکی از آن است که روسای انجمن ها بیشترین گرایش و مدیران ادارات کم ترین گرایش را نسبت به عدالت توزیعی از خود نشان می دهند.
کلید واژه: عدالت سازمانی, عدالت توزیعی و عدالت تعاملی

لینک کمکی