فایل ورد Word بررسي موانع و چالش هاي توسعه شنا در ايران

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

توجه : این فایل به صورت فایل ورد (Word) ارائه میگردد و قابل تغییر می باشد


بخشی از متن فایل ورد Word بررسي موانع و چالش هاي توسعه شنا در ايران :
نام کنفرانس, همایش یا نشریه : پژوهش هاي مديريت ورزشي و علوم حرکتي

تعداد صفحات :16

رشته شنا با برخورداری از 108 مدال المپیک در شاخه های مختلف, از ورزش های پرمدال محسوب شده و نقش تعیین کننده ای در جایگاه هر کشور در جدول رویدادهای بین المللی داشته و فرد و کشور متبوعش را از مزایای آن بهره مند می سازد. از سوی دیگر, عدم کسب هرگونه مدال از سوی کشورمان در رویدادهای بزرگ شنا, گویای جایگاه ناموفق کشور در این رشته است؛ لذا محققان بر آن شدند تا به بررسی فایل ورد Word بررسي موانع و چالش هاي توسعه شنا در ايران بپردازند. روش مورد استفاده در این پژوهش, روش میدانی و پیمایشی است که محققان با استفاده از پرسشنامه محقق ساخته با روایی تایید شده و آلفای کرونباخ 0.89, به گردآوری اطلاعات پرداختند. نمونه آماری شامل 15 نفر از ورزشکاران ملی پوش دانشگاهی شنا و نیز 20 نفر از مربیان این رشته با گواهی مربیگری حداقل درجه 2 و بیش از 3 سال تجربه مداوم مربیگری است. از آمار توصیفی و استنباطی (آزمون t یک نمونه ای و فریدمن) در سطح معناداری 0.05 استفاده گردید. نتایج نشان داده شد که در هر دو گروه, عدم وجود برنامه ریزی بلندمدت (با میانگین رتبه ای 10.30 برای مربیان و 10.83 برای ورزشکاران) و عدم حمایت رسانه ها (میانگین رتبه ای 9.75 برای مربیان و 9.90 برای ورزشکاران) به ترتیب مهم ترین موانع در توسعه شنا می باشند. با توجه به نقش هر یک از عوامل فوق در گسترش رشته شنا, رویکردی اساسی در ایجاد برنامه ریزی بلندمدت و تغییر جهت رسانه های گروهی در جهت حمایت از این رشته توصیه می گردد؛ چرا که بیشتر چالش های دیگر, معلول چالش های مذکور می باشد.
کلید واژه: شنا, موانع, چالش ها, توسعه, ایران

لینک کمکی