فایل ورد Word ارزيابي عملکرد نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران در برقراري نظم و امنيت شهرستان بم با رويکرد مديريت بحران

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

توجه : این فایل به صورت فایل ورد (Word) ارائه میگردد و قابل تغییر می باشد


بخشی از متن فایل ورد Word ارزيابي عملکرد نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران در برقراري نظم و امنيت شهرستان بم با رويکرد مديريت بحران :
نام کنفرانس, همایش یا نشریه : پژوهش هاي مديريت انتظامي (مطالعات مديريت انتظامي)

تعداد صفحات :33

زمینه و هدف: نیروی انتظامی در مواقع بروز بحران, نقش اساسی در حفظ نظم و امنیت داشته است. هدف از تحقیق حاضر, ارزیابی عملکرد نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران, در برقراری نظم و امنیت بحران ناشی از زلزله شهرستان بم در مرحله پاسخگویی و امدادرسانی بوده است.روش: در این تحقیق از روش پیمایشی استفاده شد و بدین منظور 501 نفر (288 نفر شهروند, 163 نفر از کارکنان ناجا و 50 نفر از مسوولان دستگاه های اجرایی) انتخاب شدند و عملکرد ناجا از منظر آن ها در حوزه عملکردی انتظامی, آگاهی و راهور مورد ارزیابی قرار گرفت. برای تعیین پایایی پرسشنامه تحقیق, از ضریب آلفای کرانباخ استفاده گردید.یافته ها: یافته های به دست آمده حاکی است ضریب آلفای کرانباخ از نظر کل پاسخگویان برای حوزه های عملکردی انتظامی, آگاهی و راهور به ترتیب 9631 درصد, 9430 درصد و 9584 درصد می باشد.یافته های به دست آمده با استفاده از آزمون t یک نمون های نشان داد که عملکرد ناجا در حوزه های عملکرد انتظامی, آگاهی و راهور از منظر کل پاسخگویان از حد متوسط بالاتر است. آزمون تحلیل آنوا نشان داده است که گروه های پاسخگو, ارزیابی متفاوتی از میزان تاثیر اقدامات و فعالیت های انجام شده توسط ناجا در برقراری نظم و امنیت و بحران ناشی از زلزله شهرستان بم داشته اند. آزمون توکی نشان داده که عملکرد ناجا از نظر گروه های مسوولان اجرایی با مسوولان ناجا و همچنین مسوولان دستگاه های اجرایی با مردم با یکدیگر, در سطح 01/0 < P اختلاف معناداری دارد, در حالی که بین مردم و ناجا تفاوتی وجود ندارد.نتیجه گیری: نتایج به دست آمده نشان دهنده آن است که عملکرد ناجا در برقراری نظم و امنیت بحران ناشی از زلزله شهرستان بم در حوزه های عملکردی انتظامی, آگاهی و راهنمایی و رانندگی, در مرحله پاسخگویی و امدادرسانی از دیدگاه کل پاسخگویان (مردم, مسوولان دستگاه های اجرایی و کارکنان ناجا) از حد متوسط بالاتر بوده است. مقایسه نگرش دیدگاه مردم, کارکنان ناجا و مسوولان اجرایی نشان می دهد که بیشترین نمره نگرشی نسبت به میزان تاثیر عملکرد ناجا در برقراری نظم و امنیت در زلزله بم, به ترتیب مربوط به کارکنان ناجا, مردم و مسوولان اجرایی بوده است.
کلید واژه: نیروی انتظامی, مدیریت بحران, سوانح طبیعی, پاسخگویی و امدادرسانی, شهرستان بم

لینک کمکی