فایل ورد Word اهميت تعدد و تنوع منابع در موفقيت فرايند ايجاد شرکت هاي زايشي پژوهشي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

توجه : این فایل به صورت فایل ورد (Word) ارائه میگردد و قابل تغییر می باشد


بخشی از متن فایل ورد Word اهميت تعدد و تنوع منابع در موفقيت فرايند ايجاد شرکت هاي زايشي پژوهشي :
نام کنفرانس, همایش یا نشریه : رشد فناوري

تعداد صفحات :10

اهمیت ایجاد شرکت های زایشی پژوهشی به عنوان ملموس ترین روش تجاری سازی دستاوردهای پژوهشی به طور روزافزونی مورد تاکید قرار گرفته است. اما این روش پیچیده ترین روش تجاری نیز هست. یکی از مهمترین جنبه این پیچیدگی تعدد و تنوع منابعی است که در طول فرایند ایجاد این شرکت ها باید در زمان و به میزان مناسب در دسترس باشد تا این فرایند به طور موفقیت آمیزی به سرانجام برسد. هدف این مقاله نشان دادن این تعدد و تنوع منابع و اهمیت نقش آن در سیاستگذاری برای توسعه موفقیت آمیز این نوع شرکت ها و نگاهی کلی به شرایط ایران است. بنابراین مقاله با نگاهی کوتاه به شرکت های زایشی پژوهشی و مراحل ایجاد آن از دیدگاه (الگوی بازنوآوری) شروع می شود سپس دو جنبه دانش و مالی این فرایند بررسی و نشان داده می شود که منابع مورد نیاز برای انجام موفقیت آمیز این فرایند محدود به منابع مالی, آن هم در مراحل اولیه فرایند نیست بلکه منابع متنوعی در هر یک از چهار بعد فنی, مالی, نیروی انسانی و اجتماعی مورد نیاز است. وجود تیم های مشاوره ای با تجربه و دسترسی به شبکه های علمی, فناوری, صنعتی و تجاری و متخصصان انتقال فناوری و تجاری سازی و مدیریت شرکت های بالغ برخی از مهمترین این منابع هستند. در نتیجه گیری تاکید می شود که در ایران تنها برخی از مراحل اولیه مورد توجه بوده است و منابع مورد نیاز برای مراحل میانی و نهایی این فرایند کمتر مدنظر قرار گرفته اند.
کلید واژه: شرکت های زایشی پژوهشی, سیاستگذاری, تجاری سازی, عوامل کلیدی موفقیت

لینک کمکی