فایل ورد Word ارزيابي نرخ موفقيت واحدهاي فناور مستقر در پارک ها و مراکز رشد علم و فناوري

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

توجه : این فایل به صورت فایل ورد (Word) ارائه میگردد و قابل تغییر می باشد


بخشی از متن فایل ورد Word ارزيابي نرخ موفقيت واحدهاي فناور مستقر در پارک ها و مراکز رشد علم و فناوري :
نام کنفرانس, همایش یا نشریه : رشد فناوري

تعداد صفحات :12

شرکت های دانش بنیان جهت تبدیل ایده ها و نوآوری ها به محصول و ایجاد مشاغل پایدار مبتنی بر فناوری, تجاری سازی تحقیقات, هم افزایی علم و ثروت و توانمندسازی و هدایت دانش آموختگان جهت ورود موفق به فضای کسب و کار ایجاد می شوند. یکی از عوامل مهم در موفقیت این شرکت ها, پارک ها و مراکز رشد علم و فناوری هستند که با ایجاد ظرفیت های زیرساختی و حمایت های قانونی و تجاری سازی, میزان موفقیت این شرکت ها افزایش می یابد. پژوهش حاضر به منظور تعیین نسبت موفقیت شرکت های دانش بنیان مستقر در مراکز رشد و پارکهای علم و فناوری و همچنین بررسی ارتباط میزان موفقیت واحدهای فناور با تعداد افراد شاغل در این واحدها و مدت زمان استقرار واحدهای فناور انجام پذیرفته است. جامعه آماری پارک های علم و فناوری موجود در ایران در سال 1390 بوده و داده های مورد نیاز با استفاده از پرسشنامه جمع آوری گردیده است. بر اساس نتایج, میزان موفقیت واحدهای فناور, 68 درصد بوده و نتایج نشان داد نسبت موفقیت واحدهای فناور در پارک های مختلف با هم یکسان نیست. متوسط تعداد نیروی انسانی شاغل در واحدهای فناور موفق و ناموفق به ترتیب 5 نفر و 2.8 نفر بوده که با استفاده از آزمون T این تفاوت تعداد معنی دار است. همچنین نتایج نشان می دهد متوسط تعداد شاغلین واحدهای فناور در پارک های مختلف با هم متفاوت است. ارتباط بین تعداد شاغلین و موفقیت واحدهای فناور نشان می دهد رابطه معنی داری بین این دو وجود دارد و با افزایش تعداد شاغلین واحدهای فناور نسبت موفقیت آنها افزایش یافته است. آزمون های آماری همچنین رابطه معنی دار بین مدت استقرار و میزان موفقیت را تایید می نماید.
کلید واژه: پارک علم و فناوری, مرکز رشد علم و فناوری, عوامل موفقیت واحدهای فناور

لینک کمکی