فایل ورد Word بررسي رابطه بين سبک يادگيري و خصايص کارآفرينانه دانشجويان کشاورزي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

توجه : این فایل به صورت فایل ورد (Word) ارائه میگردد و قابل تغییر می باشد


بخشی از متن فایل ورد Word بررسي رابطه بين سبک يادگيري و خصايص کارآفرينانه دانشجويان کشاورزي :
نام کنفرانس, همایش یا نشریه : پژوهش و برنامه ريزي در آموزش عالي

تعداد صفحات :25

این پژوهش با هدف شناسایی سبک یادگیری و خصایص کارآفرینانه دانشجویان کشاورزی و بررسی رابطه بین این دو به روش پیمایشی انجام شد. جامعه آماری این تحقیق تمام دانشجویان کشاورزی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان بود. حجم نمونه با استفاده از فرمول کوکران 180 نفر تعیین و پاسخگویان به شیوه نمونه گیری طبقه ای انتخاب شدند. داده ها از طریق یک پرسشنامه متشکل از شاخص پرسشنامه سبکهای یادگیری و ابزار سنجش ویژگیهای شخصیتی کارآفرینان ایرانی, گردآوری و با استفاده از نرم افزارهای SPSS و EXCEL تحلیل شد. یافته های تحقیق نشان می دهد که بیشتر دانشجویان از سبک یادگیری فعال (در بعد پردازش), حسی (در بعد ادراک), بصری (در بعد ارائه) و کل گرا (در بعد دیدگاه/ فهم) برخوردارند. ضرایب همبستگی نشان دهنده رابطه مثبت و معنا دار بین سبکهای یادگیری و برخی از متغیرهای فردی و تحصیلی پاسخگویان نظیر سن, امید به کسب مهارت و آمادگی شغلی, شرکت در دوره های آموزشی کارآفرینی و خوداشتغالی, بازدیدهای علمی, اجرای پروژه های علمی, معدل و تهیه مقالات توسط دانشجویان بودند. نتایج تحقیق بر این امر دلالت داشت که بیشتر دانشجویان مورد مطالعه از نظر برخورداری از خصایص کارآفرینانه در سطح ضعیف و خیلی ضعیف قرار داشتند. بر اساس ضرایب همبستگی رابطه مثبت و معنا داری بین خصایص کارآفرینی و برخی از متغیرهای فردی و تحصیلی پاسخگویان نظیر سن, سابقه شغلی پاره وقت, امید به کسب مهارت و آمادگی شغلی و انجام دادن پروژه های علمی وجود داشت.
کلید واژه: آموزش عالی کشاورزی, سبک یادگیری, خصایص کارآفرینی, دانشجویان کشاورزی

لینک کمکی