فایل ورد Word بررسي رابطه بين وضعيت اجتماعي و اقتصادي دانشجويان شبانه با ادراک آنها از سرمايه گذاري در تحصيلات تکميلي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

توجه : این فایل به صورت فایل ورد (Word) ارائه میگردد و قابل تغییر می باشد


بخشی از متن فایل ورد Word بررسي رابطه بين وضعيت اجتماعي و اقتصادي دانشجويان شبانه با ادراک آنها از سرمايه گذاري در تحصيلات تکميلي :




نام کنفرانس, همایش یا نشریه : پژوهش و برنامه ريزي در آموزش عالي

تعداد صفحات :25

تحقیق حاضر با هدف فایل ورد Word بررسي رابطه بين وضعيت اجتماعي و اقتصادي دانشجويان شبانه با ادراک آنها از سرمايه گذاري در تحصيلات تکميلي انجام شد. در این پژوهش از روش تحقیق توصیفی پیمایشی استفاده شد. جامعه آماری شامل کلیه دانشجویان تحصیلات تکمیلی دوره های شبانه دانشگاههای دولتی شهر تهران در سال تحصیلی 90-1389 به تعداد 12045 نفر بود. نمونه آماری تحقیق شامل 379 دانشجو از دانشگاههای صنعتی امیرکبیر, تربیت معلم تهران, تربیت مدرس, تهران, صنعتی شریف و علامه طباطبایی بود که با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی خوشه ای انتخاب شدند.به وسیله پرسشنامه ای محقق ساخت, ادراک از سرمایه گذاری در آموزش عالی و وضعیت اجتماعی و اقتصادی دانشجویان سنجش شد. یافته های تحقیق نشان داد که بین وضعیت اجتماعی و اقتصادی دانشجویان شبانه و ادراک از مناسب بودن شهریه تحصیلات تکمیلی و ادراک از مناسب بودن سیاستهای حمایتی رابطه معناداری وجود داشت. بین وضعیت اجتماعی و اقتصادی دانشجویان شبانه و سه متغیر: 1. ادراک از درآمدهای آتی پولی, 2. ادراک از درآمدهای آتی غیر نقدی و 3. تمایل به دریافت وام رابطه معناداری وجود نداشت. در خصوص فرضیه اصلی بین وضعیت اجتماعی و اقتصادی دانشجویان شبانه و ادراک از سرمایه گذاری آنها در تحصیلات تکمیلی رابطه معناداری وجود داشت. نتایج نشان می دهد که محرکهای مالی و اجتماعی از عوامل پیش بینی کننده ادراک از سرمایه گذاری در تحصیلات تکمیلی به شمار می روند.
کلید واژه: انتخاب دانشجویان, سرمایه گذاری, تحصیلات تکمیلی

لینک کمکی