فایل ورد Word تحليل روابط پاره اي از متغيرهاي مرتبط با ارزشيابي تدريس توسط دانشجويان: کاربردي از مدل معادلات ساختاري

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

توجه : این فایل به صورت فایل ورد (Word) ارائه میگردد و قابل تغییر می باشد


بخشی از متن فایل ورد Word تحليل روابط پاره اي از متغيرهاي مرتبط با ارزشيابي تدريس توسط دانشجويان: کاربردي از مدل معادلات ساختاري :
نام کنفرانس, همایش یا نشریه : پژوهش و برنامه ريزي در آموزش عالي

تعداد صفحات :28

هدف اصلی این پژوهش تحلیل روابط پاره ای از متغیرهای مرتبط با ارزشیابی تدریس توسط دانشجویان بود. داده ها از طریق پرسشنامه ترکیبی از 210 دانشجوی دوره کارشناسی پنج دانشکده دانشگاه تهران جمع آوری شد. روش مدل معادلات ساختاری برای بررسی مدل اندازه گیری (روابط عاملها و نشانگرها) و مدل ساختاری (روابط چندگانه عاملها) و آزمون 9 فرضیه پژوهش به کار رفت.اعتبار (همگونی درونی, اعتبار گویه و اعتبار مرکب) و روایی (همگرا و واگرا) ابزار با استفاده از شاخصهای مطلوب مختلف ارزیابی شد. نتایج پژوهش رابطه صمیمی مدرس و دانشجو, رابطه مثبت و مستقیم با ارزیابی دانشجو از تدریس, رضایت از نمره و علاقه دانشجو به درس را تایید کرد. تلاش و درگیری مدرس بر علاقه دانشجویان به درس و ارزشگذاری آنها به تدریس مدرس تاثیر مثبت داشت. از سوی دیگر, سختی درس رابطه ای منفی با رضایت از نمره دانشجویان از درس و ارزشگذاری دانشجویان به تدریس مدرس داشت. همچنین, علاقه دانشجویان به محتوای درسی تاثیر مثبتی بر ارزشگذاری تدریس توسط آنها داشت.
کلید واژه: ارزشیابی تدریس, اثربخشی تدریس, مدل معادلات ساختاری

لینک کمکی