فایل ورد Word ارتباط سلامت معنوي و رضايت از زندگي در کارکنان پرستاري بيمارستان شهيد هاشمي نژاد مشهد

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

توجه : این فایل به صورت فایل ورد (Word) ارائه میگردد و قابل تغییر می باشد


بخشی از متن فایل ورد Word ارتباط سلامت معنوي و رضايت از زندگي در کارکنان پرستاري بيمارستان شهيد هاشمي نژاد مشهد :
نام کنفرانس, همایش یا نشریه : مراقبت هاي نوين

تعداد صفحات :9

زمینه و هدف: رضایت از زندگی, یکی از مولفه های سلامت روانی و سلامت معنوی جدیدترین سازه مربوط به سلامتی می باشد. تنش های شغلی که در حرفه پرستاری فراوان می باشند, می توانند سلامت روانی و به تبع آن رضایت از زندگی را تحت تاثیر قرار دهند. مطالعه حاضر با هدف تعیین ارتباط سلامت معنوی و کیفیت زندگی در پرستاران انجام شد.روش تحقیق: این مطالعه توصیفی - همبستگی, بر روی 93 نفر از کارکنان پرستاری بیمارستان شهید هاشمی نژاد مشهد که به روش نمونه گیری آسان انتخاب شدند, در سال 1390 انجام شد. پرسشنامه سلامت معنوی SWBS و رضایت از زندگی SWLS که روایی و پایایی آنها مورد تایید قرار گرفته بود, توسط خود پرستاران تکمیل گردید. دامنه نمرات سلامت معنوی از 20-120 و رضایت از زندگی از 5-35 محاسبه گردید. داده ها با استفاده از نرم افزار SPSS (ویرایش 15) و آزمون های تی مستقل, آنالیز واریانس, ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون چندگانه به روش قدم به قدم (Stepwise) در سطح معنی داری P<0.05 تجزیه و تحلیل شدند.یافته ها: %65.6 از نمونه ها زن بودند. میانگین سنی و سابقه کاری به ترتیب 32.52±7.24 و 8.66±6.96 بود. میانگین نمره رضایت از زندگی 23.4±5.8 و سلامت معنوی 94.13±16 و هر دو در محدوده متوسط بود. میانگین رضایت از زندگی در افراد با سلامت معنوی متوسط 21.2±5.7 و در افراد با سلامت معنوی بالا 26.9±4.2 به دست آمد که از نظر آماری تفاوت معنی دار بود (P<0.001). بر اساس مدل رگرسیون به روش قدم به قدم, تنها متغیرهای سلامت معنوی و تاهل با رضایت از زندگی ارتباط مثبت و معنی داری داشتند.نتیجه گیری: بر اساس نتایج این تحقیق, سلامت معنوی و رضایت از زندگی در کارکنان پرستاری در محدوده متوسط قرار دارد و با یکدیگر ارتباط دارند.
کلید واژه: معنویت, کیفیت زندگی, رضایت کارکنان, روانشناسی, پرستاران

لینک کمکی