فایل ورد Word تعيين روابط چندگانه ميان اعتماد، خودکارآمدي فردي و جمعي اعضاي هيات علمي دانشگاهها

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

توجه : این فایل به صورت فایل ورد (Word) ارائه میگردد و قابل تغییر می باشد


بخشی از متن فایل ورد Word تعيين روابط چندگانه ميان اعتماد, خودکارآمدي فردي و جمعي اعضاي هيات علمي دانشگاهها :
نام کنفرانس, همایش یا نشریه : پژوهش و برنامه ريزي در آموزش عالي

تعداد صفحات :29

هدف از این پژوهش بررسی روابط چندگانه میان متغیرهای اعتماد, خودکارآمدی عضو هیات علمی و خودکارآمدی جمعی اعضای هیات علمی در دانشگاههای منتخب دولتی شهر اصفهان بود. فرضیات پژوهش بر مبنای مطالعه روابط مولفه های اعتماد, مولفه های خودکارآمدی عضو هیات علمی و خودکارآمدی جمعی تدوین و بررسی شد. روش پژوهش توصیفی از نوع همبستگی و جامعه آماری شامل کلیه اعضای هیات علمی دانشگاههای منتخب دولتی شهر اصفهان, جمعا به تعداد 1541 نفر بود. حجم نمونه با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای متناسب با حجم نفر محاسبه شد و تعداد 261 نفر در این پژوهش شرکت کردند. برای جمع آوری اطلاعات از سه ابزار پرسشنامه استاندارد اعتماد اعضای هیات علمی و پرسشنامه های محقق ساخته خودکارآمدی عضو هیات علمی و خودکارآمدی جمعی استفاده شد. پایایی هر سه مقیاس با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ به ترتیب 0.81, 0.83 و 0.89 محاسبه و داده ها با استفاده از روشهای آمار استنباطی رگرسیون و مدل معادلات ساختاری تجزیه و تحلیل شد. نتایج نشان داد به طورکلی, اعتماد و خودکارآمدی عضو هیات علمی بر خودکارآمدی جمعی تاثیر دارد و میان مولفه های اعتماد و خودکارآمدی عضو هیات علمی رابطه پنهان و میان اعتماد و خودکارآمدی جمعی و خودکارآمدی عضو هیات علمی با خودکارآمدی جمعی روابط مثبت و معنادار وجود دارد. بر اساس مدل معادله ساختاری میزان پیش بینی خودکارآمدی جمعی از طریق اعتماد و مولفه های آن 0.70=Gamma و توسط خودکارآمدی عضو هیات علمی و مولفه های آن 0.12=Gamma بود. شاخصهای برازش مدل نشان داد که مدل پژوهش از برازش نسبتا خوبی برخوردار است.
کلید واژه: اعتماد, خودکارآمدی عضو هیات علمی, خودکارآمدی جمعی, دانشگاه, مدل معادلات ساختاری

لینک کمکی