فایل ورد Word بررسي نگرش اعضاي هيات علمي در باره رابطه بين فعاليتهاي آموزشي و پژوهشي خويش

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

توجه : این فایل به صورت فایل ورد (Word) ارائه میگردد و قابل تغییر می باشد


بخشی از متن فایل ورد Word بررسي نگرش اعضاي هيات علمي در باره رابطه بين فعاليتهاي آموزشي و پژوهشي خويش :
نام کنفرانس, همایش یا نشریه : پژوهش و برنامه ريزي در آموزش عالي

تعداد صفحات :22

هر چند بررسی ارتباط میان آموزش و پژوهش توسط مدرسان دانشگاه و نیز اعضای هیات علمی دانشگاه به طور خاص موضوعی پرجاذبه و بحث انگیز است که تحقیقات متعددی را به دنبال داشته است, اما همان گونه که بیان می شود, تاکنون به عنوان معمایی حل نشدنی باقی مانده است. پژوهش حاضر نیز به منظور بررسی نگرش اعضای هیات علمی در باره رابطه بین فعالیتهای آموزشی و پژوهشی آنان در دانشگاه فردوسی مشهد انجام شد. نمونه مورد بررسی 100 نفر از اعضای هیات علمی در سه گروه علوم انسانی, علوم پایه و فنی- مهندسی در دانشگاه فردوسی مشهد بودند که به شیوه سهمیه ای غیر احتمالاتی انتخاب شدند. نمونه مورد نظر به دو پرسشنامه محقق ساخته مربوط به وضعیت پژوهش و وضعیت تدریس خود در دانشگاه فردوسی مشهد پاسخ دادند. در این پژوهش از تحقیق توصیفی استفاده شد. مشخصات جمعیت شناختی اعضای هیات علمی به عنوان متغیرهای کنترل کننده در نظر گرفته شدند. تحلیل نتایج به دست آمده, با استفاده از تحلیل رگرسیون چندگانه نشان داد که متغیر پیش بین (وضعیت پژوهش) 58.4 درصد از واریانس متغیر ملاک (وضعیت تدریس) را در این پژوهش پیش بینی می کند. همچنین, متغیرهای جمعیت شناختی اعضای هیات علمی مشتمل بر جنسیت, رشته تحصیلی, مرتبه علمی, سابقه تدریس, متوسط ساعات پژوهش در هفته, متوسط ساعات تدریس در هفته و تعداد مقالات و طرحها که به عنوان متغیرهای کنترل کننده در نظر گرفته شده بودند, 32.8 درصد از واریانس متغیر کیفیت تدریس را پیش بینی کردند.
کلید واژه: وضعیت پژوهشی, وضعیت تدریس, اعضای هیات علمی, دانشگاه فردوسی مشهد

لینک کمکی