فایل ورد Word اثر حداقل دستمزد بر اشتغال در صنايع کارخانه اي ايران

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

توجه : این فایل به صورت فایل ورد (Word) ارائه میگردد و قابل تغییر می باشد


بخشی از متن فایل ورد Word اثر حداقل دستمزد بر اشتغال در صنايع کارخانه اي ايران :
نام کنفرانس, همایش یا نشریه : اقتصاد مالي (اقتصاد مالي و توسعه)

تعداد صفحات :26

هدف از این پژوهش بررسی اثر تغییرات حداقل دستمزد بر ترکیب اشتغال در کارگاه های صنعتی در ایران است. در این بررسی در قالب یک الگوی پانل هم انباشتگی ناهمسان و با استفاده از الگوی تصحیح خطای برداری (VECM) در پانل, رابطه علیت میان اشتغال متخصصان و غیرمتخصصان با حداقل دستمزد در کارگاه های صنعتی را با استفاده از داده های ترکیبی مربوط به این بخش بر اساس طبقه بندی ISIC III در سال های 1375 تا 1384 مورد آزمون قرار می دهند. سپس, الگوی استاندارد تعیین اثرات حداقل دستمزد بر اشتغال در کارگاه های صنعتی را برآورد می نماییم. یافته ها نشان می دهد که افزایش حداقل دستمزدها در ایران, در کوتاه مدت ترکیب اشتغال را در این کارگاه ها به نفع کارگران با درآمد پایین تغییر می دهد, اما در بلندمدت رابطه علی از حداقل دستمزد به اشتغال نیروی کار متخصص و غیرمتخصص وجود ندارد. یکی از مهم ترین دلایل در تغییر ترکیب نیروی کار در کوتاه مدت می تواند عدم توجه به بهره وری نیروی کار در تعیین حداقل دستمزد و روش تعیین حداقل دستمزد به صورت ملی باشد. دلالت تحقیق حاضر در امر سیاست گذاری اقتصادی, این است که به منظور کاهش عدم تعادل های موجود در بازار کار, بای د در معیارهای تعیین حداقل دستمزد و روش تعیین آن در کشور تجدید نظر صورت گیرد. از جمله اینکه بهره وری در زمره یکی از معیار های تعیین حداقل دستمزد قرار گیرد.
کلید واژه: حداقل دستمزد, اشتغال نیروی کار متخصص, اشتغال نیروی کار, صنایع کارخانه ای, اقتصاد سنجی پانل

لینک کمکی