فایل ورد Word تاثير سياست توسعه صادرات بر رشد بخش غيرنفتي ايران

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

توجه : این فایل به صورت فایل ورد (Word) ارائه میگردد و قابل تغییر می باشد


بخشی از متن فایل ورد Word تاثير سياست توسعه صادرات بر رشد بخش غيرنفتي ايران :
نام کنفرانس, همایش یا نشریه : اقتصاد مالي (اقتصاد مالي و توسعه)

تعداد صفحات :26

برای رسیدن به رشد اقتصادی بالا, در کشورهای در حال توسعه دو راهبرد درونگرا و برونگرا معرفی شده و مورد عمل قرار گرفته است. راهبردهای درونگرا که راهبرد جایگزینی واردات رایج ترین آنها است, بر اساس توجه بیشتر به بازار داخل کشور شکل گرفته, در مقابل, راهبردهای برونگرا اهمیت بیشتری به بازارهای خارجی می دهد. رایج ترین راهبرد برونگرا که در مقابل راهبرد جایگزینی واردات قرار می گیرد, راهبرد توسعه صادرات است. در این پژوهش به صورت تجربی اثرات رشد صادرات غیرنفتی روی رشد بخش های غیرنفتی در ایران مورد بررسی قرار می دهیم. برای این منظور از تابع تولید بخش های غیرنفتی که مطابق روش گرشان فدر به دو بخش صادراتی و غیرصادراتی تفکیک شده, استفاده کرده ایم.در این پژوهش با استفاده از روش تابع تولید کل و داده های سری زمانی دوره 1353- 1387 و با بهره گیری از روش OLS و با استفاده از نرم افزار 5 Eviews عوامل موثر بر نرخ رشد بخش های غیرنفتی مورد بررسی قرار داده و اثرات رشد نیروی کار, سرمایه, مواد اولیه و کالاهای واسطه ای وارداتی و صادرات بر روی آن را برآورد کرده ایم. یافته ها نشان می دهند که نیروی کار, سرمایه و مواد اولیه و کالاهای واسطه ای وارداتی همان طور که انتظار می رود, اثر مثبت و معناداری بر رشد بخش های غیرنفتی دارند اما رشد صادرات غیرنفتی اثر معنی داری بر رشد این بخش در اقتصاد ایران ندارد و لذا این موضوع در مرحله نخست نشان دهنده عدم تاثیر سیاست توسعه صادرات به عنوان یکی از سیاست های توسعه برونگرا بر رشد بخش غیرنفتی در ایران در دوره مورد بررسی است.
کلید واژه: جایگزینی واردات, جایگزینی صادرات, رشد اقتصادی, توسعه تجارت, صادرات غیرنفتی

لینک کمکی