فایل ورد Word خشونت بين فردي و سرمايه اجتماعي در خانواده و مدرسه: مطالعه اي اجتماعي در دبيرستان هاي پسرانه نورآباد (لرستان)

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

توجه : این فایل به صورت فایل ورد (Word) ارائه میگردد و قابل تغییر می باشد


بخشی از متن فایل ورد Word خشونت بين فردي و سرمايه اجتماعي در خانواده و مدرسه: مطالعه اي اجتماعي در دبيرستان هاي پسرانه نورآباد (لرستان) :
نام کنفرانس, همایش یا نشریه : مسائل اجتماعي ايران (دانشگاه خوارزمي)

تعداد صفحات :41

در این نوشتار خشونت بین فردی و رابطه آن با سرمایه اجتماعی در خانواده و مدرسه با استفاده از نظریه های سرمایه اجتماعی پاملا پکستون, جیمز کلمن, دارلن رایت و کوین فیتزپاتریک و نظریه پیوند اجتماعی هیرشی مورد بررسی قرار گرفته است. در این پژوهش روش تحقیق پیمایشی با نمونه ای 340 نفره از دانش آموزان دبیرستان های شهر نورآباد لرستان بود که به روش تصادفی سیستماتیک انتخاب شدند. برای سنجش متغیرهای مستقل از پرسش نامه خودساخته و در مورد متغیر وابسته از مقیاس CTS بهره گرفته شد.نتایج نشان میدهد دانش آموزان مورد مطالعه بیشتر ساکن شهر هستند (70.6 درصد) تا روستا (29.2 درصد), پدران بیشتر آن ها مشاغل یدی و تحصیلاتی تا حد دیپلم دارند, مادران فاقد شغل (خانه دار) و بی سواد هستند و سطح درآمد بیشتر خانواده های آن ها پایین است؛ 61.5 درصد پاسخگویان طی یک سال گذشته دارای رفتار خشونت آمیز به طورکلی (از 1 تا 3 بار و بیشتر) بوده اند؛ دو شاخص سرمایه اجتماعی خانوادگی و مدرسه ای از حیث توزیع درصدی (حدود 48 درصد دارای سرمایه اجتماعی زیاد و خیلی زیاد و 30 درصد کم و خیلی کم) و میزان رابطه با رفتار خشونت آمیز (ضریب همبستگی حدود 0.24-) با یکدیگر مشابهند؛ در نهایت چهار متغیر (تعلق به مدرسه), (درآمد خانواده), (اعتماد در مدرسه) و (حمایت خانوادگی) 14 درصد از تغییرات خشونت بین فردی را تبیین می کنند. به این ترتیب, می توان گفت هرقدر سرمایه اجتماعی در خانواده و مدرسه و اکثر مولفه های شاخص های مزبور بالاتر باشد, خشونت بین فردی دانش آموزان به طور کلی و نیز خشونت لفظی و خشونت فیزیکی ملایم و شدید آن ها کمتر خواهد بود و تقویت حس تعلق دانش آموزان به مدرسه, افزایش اعتماد اجتماعی به یکدیگر و مدرسه و حمایت مناسب خانوادگی و رسیدگی بیشتر به وضعیت تربیتی دانش آموزان متعلق به خانواده های دارای درآمد متوسط و بالا احتمال ارتکاب رفتار خشونت آمیز را توسط دانش آموزان پسر دبیرستانی کاهش می دهد.
کلید واژه: خشونت بین فردی, خشونت لفظی, خشونت فیزیکی, سرمایه اجتماعی

لینک کمکی