فایل ورد Word تاثير امنيت اقتصادي بر فرآيند رشد اقتصادي در کشورهاي عضو کنفرانس اسلامي با تاکيد بر ايران

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

توجه : این فایل به صورت فایل ورد (Word) ارائه میگردد و قابل تغییر می باشد


بخشی از متن فایل ورد Word تاثير امنيت اقتصادي بر فرآيند رشد اقتصادي در کشورهاي عضو کنفرانس اسلامي با تاکيد بر ايران :
نام کنفرانس, همایش یا نشریه : اقتصاد مالي (اقتصاد مالي و توسعه)

تعداد صفحات :25

در این پژوهش به بررسی رابطه رشد اقتصادی و امنیت اقتصادی در کشورهای عضو کنفرانس اسلامی با تکیه بر ایران پرداخته ایم. در دوره مورد بررسی (1997-2005) نتایج برآورد بآبرتخمین مدل از روش داده های تابلویی نشان می دهد که متغیرهای رشد جمعیت, رشد نیروی کار, رشد سرمایه, سهم دولت در اقتصاد, نسبت سرمایه گذاری مستقیم خارجی به تولید ناخالص داخلی و امنیت اقتصادی تاثیر مثبت و معناداری بر رشد اقتصادی داشته, در حالی که متغیر نرخ تورم تاثیر منفی بر رشد اقتصادی در کشورهای عضو کنفرانس اسلامی دارد. یافته ها نشان می دهد که رشد اقتصادی ایران در این دوره از متوسط کشورهای عضو کنفرانس اسلامی بالاتر بوده است. از سوی دیگر, شاخص امنیت اقتصادی ایران در این دوره از متوسط شاخص امنیت اقتصادی کشورهای عضو کنفرانس اسلامی کمتر بوده که نشان دهنده سطح پایین امنیت اقتصادی در ایران است.
کلید واژه: امنیت اقتصادی, رشد اقتصادی, کشورهای عضو کنفرانس اسلامی, ایران

لینک کمکی