فایل ورد Word مطالعه عوامل موثر بر ترس از جرم در محله هاي شهري مطالعه محله اي در منطقه 5 شهر تهران

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

توجه : این فایل به صورت فایل ورد (Word) ارائه میگردد و قابل تغییر می باشد


بخشی از متن فایل ورد Word مطالعه عوامل موثر بر ترس از جرم در محله هاي شهري مطالعه محله اي در منطقه 5 شهر تهران :
نام کنفرانس, همایش یا نشریه : مسائل اجتماعي ايران (دانشگاه خوارزمي)

تعداد صفحات :32

در این تحقیق سطح ترس از جرم شهروندان در یکی از محله های تهران با تدوین مدل علی آزموده شده است. نظریه های سرمایه اجتماعی, بی سازمانی اجتماعی و بزه دیدگی برای انتخاب متغیرها و تدوین مدل پژوهش جهت علت یابی ترس از جرم در محله های شهری انتخاب شدند. داده ها از یک نمونه تصادفی 386 نفره از ساکنان محله جنت آباد شمالی به وسیله پرسش نامه جمع آوری شده است. مدل نظری پژوهش پس از جمع آوری اطلاعات با به کارگیری روش معادلات ساختاری با استفاده از نرم افزار آموس آزمون شده و مدل نهایی برازش شده است. تحلیل چندمتغیره انجام شده درحدود 57 درصد از واریانس متغیر وابسته, یعنی ترس از جرم, را تبیین می کند. یافته های تحقیق نشان می دهد بی نظمی در محله مهم ترین تبیین کننده ترس از جرم در محلات شهری است. تجربه بزه دیدگی و رضایت از محله نیز تاثیر چشمگیری بر سطح ترس از جرم شهروندان دارند. نتایج این تحقیق ارتباط میان تعلق به شبکه های حمایت اجتماعی و اتخاذ تدابیر حفاظتی را با سطح ترس از جرم شهروندان تایید نمی کند.
کلید واژه: ترس از جرم, بی سازمانی اجتماعی, تصور از بی نظمی, رضایت از محله, بزه دیدگی

لینک کمکی