فایل ورد Word تاملي معرفت شناختي بر جامعه شناسي آکادميک در ايران

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

توجه : این فایل به صورت فایل ورد (Word) ارائه میگردد و قابل تغییر می باشد


بخشی از متن فایل ورد Word تاملي معرفت شناختي بر جامعه شناسي آکادميک در ايران :
نام کنفرانس, همایش یا نشریه : مسائل اجتماعي ايران (دانشگاه خوارزمي)

تعداد صفحات :28

موضوع مورد نظر این مقاله (معرفت شناسی جامعه شناسی آکادمیک در ایران) است. در واقع, با نگاهی پروبلماتیک به این رشته دانشگاهی, مقاله در پی تاملی در وضعیت آن برای فهم شرایطی است که منجر به تکوین یا عدم تکوین سنت فکری حاکم بر جامعه شناسی آکادمیک شده است. روش شناسی پژوهش کیفی است: ابتدا به شیوه استقرا از تکنیک مصاحبه عمیق با استادان منتخب بهره گرفته, سپس با استفاده از روش نظریه مبنایی داده های خود را استخراج و به فراتحلیل نظرات استادان پرداخته است. یافته ها و مفاهیم مشترک در آرای استادان جامعه شناسی بیانگر آن است که ساختار جامعه شناسی آکادمیک در ایران از نظم و منطق خاصی برخوردار است, چنان که علی رغم فقدان پارادایم, سنت اندیشگی, مکتب, رویکرد و روش های مطرح در جامعه شناسی جهانی, سازوکار های بازتولید خود را درون این نظم ساختاری کاملا شناخته و با قدرت اعمال می کند, به طوری که قادر بوده کنشگران (استادان) آگاه این حوزه را با وجود دیدگاه های متفاوت و گاه متضاد, آن گونه درون خود جذب و هضم کند که در راستای اهداف و ارزش های غایی ساختار هدایت شوند, یعنی پذیرش و توقف در منطق گذار به مثابه منطق حاکم بر ذهن کنشگران عرصه جامعه شناسی. (گذار) هم توصیف نامتعین وضعیتی نامطلوب است و هم بیان خوشبینانه رسیدن به آینده ای مطلوب و در هر حال روکشی ایدئولوژیک بر لحظه حال که خارج از دیدرس نقد قرار می گیرد. تبلور این منطق را می توان در پوزیتیویسم ناقص حاکم بر جامعه شناسی و ترویج فرمالیسم موجود مشاهده کرد.
کلید واژه: معرفت شناسی, پروبلماتیک وضعیت جامعه شناسی, ساختار معرفتی, جامعه شناسان

لینک کمکی