فایل ورد Word تفاوت هاي جنسيتي در سالمندي: شبکه ها و حمايت هاي اجتماعي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

توجه : این فایل به صورت فایل ورد (Word) ارائه میگردد و قابل تغییر می باشد


بخشی از متن فایل ورد Word تفاوت هاي جنسيتي در سالمندي: شبکه ها و حمايت هاي اجتماعي :
نام کنفرانس, همایش یا نشریه : مسائل اجتماعي ايران (دانشگاه خوارزمي)

تعداد صفحات :28

هدف تحقیق حاضر بررسی شبکه های اجتماعی زنان و مردان سالمند شهر تهران و تاثیر کمیت و کیفیت این روابط بر تبادل حمایت های اجتماعی است.این پژوهش با روش پیمایش انجام شده است. جامعه آماری تحقیق را افراد سالمند تهران تشکیل می دهند و حجم نمونه 195 نفر است. تعداد 150 پرسش نامه را سالمندان در سطح شهر و 45 پرسش نامه را سالمندان ساکن در سرای سالمندان تکمیل کردند.بر اساس یافته های تحقیق 68.1 درصد شبکه سالمندان را خویشاوندان تشکیل می دهند. شبکه مردان بزرگ تر و متنوع تر از شبکه زنان است. در مقابل, زنان سالمند در مقایسه با مردان حمایت های بیشتر و متنوع تری از اعضای شبکه خود دریافت می کنند. مردان و زنان در زمینه ارائه حمایت نیز متفاوت عمل می کنند. متغیرهای فراوانیِ تماس و میزان صمیمیت در کنار متغیر جنسیت و وضعیت تاهل بر تبادل حمایت اجتماعی موثر هستند. سالمندانی که تماس حضوری و میزان صمیمیت بیشتری با اعضای شبکه خود دارند حمایت های بیشتری را با اعضای شبکه رد و بدل می کنند.
کلید واژه: سالمندی, شبکه اجتماعی, حمایت اجتماعی, جنسیت

لینک کمکی