فایل ورد Word رابطه اندازه شرکت با نوسانات بازده سهام در شرايط مختلف بازار

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

توجه : این فایل به صورت فایل ورد (Word) ارائه میگردد و قابل تغییر می باشد


بخشی از متن فایل ورد Word رابطه اندازه شرکت با نوسانات بازده سهام در شرايط مختلف بازار :
نام کنفرانس, همایش یا نشریه : پژوهش هاي حسابداري مالي و حسابرسي (پژوهشنامه حسابداري مالي و حسابرسي)

تعداد صفحات :24

هدف اصلی این مقاله, بررسی و تعیین تاثیر برخی از متغیرهای ریسک بر بازده سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. در این راستا, تاثیر اندازه شرکت بر نوسانات بازدهی سهام در شرایط مختلف بازار در بورس اوراق بهادار تهران طی دوره زمانی 1374 لغایت 1388 مورد مطالعه قرار گرفت. در انتخاب نمونه, کلیه شرکت های فعال پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران به جز بانک ها, شرکت های سرمایه گذاری و لیزینگ در نظر گرفته شدند. به منظور تعیین شرایط بازار از معیارهای شاخص قیمت سهام و حجم معاملات (ریالی و تعدادی) در بورس اوراق بهادار تهران استفاده شد. سپس با استفاده از تکنیک رگرسیون, تاثیر متغیرهای منتخب بر بازده سهام 38 شرکت نمونه مورد بررسی قرار گرفت.نتایج حاصل از تحقیق نشان داد که بین اندازه شرکت و نوسانات بازدهی سهام, وقتی شرایط بازار در نظر گرفته نمی شود, رابطه مثبت و معنی دار (ضعیف) وجود دارد و زمانی که شرایط بازار در مدل دخالت داده می شود نیز این رابطه مثبت و معنی دار است. در نهایت نتایج تحقیق نشان داد شرایط بازار تاثیری بر رابطه بین اندازه شرکت و نوسانات بازده سهام (بتا) ندارد.
کلید واژه: ریسک, نوسانات بازده سهام (بتا), شرایط بازار, اندازه شرکت

لینک کمکی