فایل ورد Word تاثير عوامل پذيرش، توانايي و اختيار بر بودجه ريزي عملياتي (مورد مطالعه: مناطق آزاد تجاري- صنعتي ايران)

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

توجه : این فایل به صورت فایل ورد (Word) ارائه میگردد و قابل تغییر می باشد


بخشی از متن فایل ورد Word تاثير عوامل پذيرش, توانايي و اختيار بر بودجه ريزي عملياتي (مورد مطالعه: مناطق آزاد تجاري- صنعتي ايران) :
نام کنفرانس, همایش یا نشریه : پژوهش هاي حسابداري مالي و حسابرسي (پژوهشنامه حسابداري مالي و حسابرسي)

تعداد صفحات :24

مناطق آزاد تجاری- صنعتی را باید پلی بین اقتصاد ملی و بین الملل در نظر گرفت که از یک سو با جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی پایه توسعه صادرات را استحکام بخشیده و از طرف دیگر با بهره گیری از منابع و استعدادهای بالقوه کشور, مزیت های نسبی اقتصاد را در زمینه اقتصاد بین الملل به بالفعل تبدیل می کند. در این راستا تغییر نظام بودجه ریزی به بودجه ریزی عملیاتی امری ضروری و اجتناب ناپذیر برای اقتصاد کشور به شمار می رود. با توجه به اهمیت بودجه ریزی عملیاتی و مناطق آزاد در هر کشور, تحقیق حاضر به بررسی تاثیر عوامل پذیرش, توانایی و اختیار بر بودجه ریزی عملیاتی در سازمان های مناطق آزاد تجاری- صنعتی می پردازد.جامعه آماری شامل کلیه مدیران مالی, مدیران برنامه و بودجه, کارشناسان بودجه و کارشناسان حسابداری (امور مالی) سازمان های مناطق آزاد تجاری- صنعتی (ارس, اروند, انزلی, چابهار, قشم و کیش) و همچنین دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد می باشد. برای آزمون فرضیه ها از آزمون کالموگروف - اسمیرنف و آزمون t استفاده شده است. یافته های تحقیق نشان می دهد که میانگین رتبه ارزیابی زنان و مردان تفاوت معناداری ندارند. همچنین نتایج گویای این مطلب است که میانگین رتبه ارزیابی گروه های سنی و پست سازمانی و سطح تحصیلات از متغیرهای مورد بررسی تفاوت معناداری ندارند. با توجه به آزمون فرضیه های اصلی تحقیق در حال حاضر سازمان مناطق آزاد تجاری- صنعتی توانائی و اختیار و پذیرش لازم برای اجرای بودجه ریزی عملیاتی را ندارد.
کلید واژه: بودجه, کنترل بوددجه ای, نظارت عملیاتی, مناطق آزاد تجاری- صنعتی

لینک کمکی