فایل ورد Word تاثير هندسه و سرعت ابزار بر توليد حرارت در فرايند برش نانومتري تک بلور مسي با استفاده از روش شبيه سازي ديناميک مولکولي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

توجه : این فایل به صورت فایل ورد (Word) ارائه میگردد و قابل تغییر می باشد


بخشی از متن فایل ورد Word تاثير هندسه و سرعت ابزار بر توليد حرارت در فرايند برش نانومتري تک بلور مسي با استفاده از روش شبيه سازي ديناميک مولکولي :
نام کنفرانس, همایش یا نشریه : مواد نوين

تعداد صفحات :17

تولید حرارت در طول فرایند ماشین کاری نانومتری یکی از پیامدهایی است که سعی می شود به کمترین حد رسانده شود. این پژوهش به بررسی تاثیر شعاع انحنای نوک ابزار و سرعت برش بر تولید حرارت و بالانس انرژی در قطعه کار می پردازد. در این راستا, فرایند برش نانومتریک بر قطعه کار تک بلور مس, با روش دینامیک مولکولی و تابع پتانسیل فلزی EAM شبیه سازی شده و با ارایه مدل توزیع انرژی, تاثیر عوامل یاد شده مورد بررسی قرار می گیرد. بر اساس نتایج, با نفوذ ابزار به داخل قطعه کار, سرعت اتم هایی که در همسایگی ابزار قرار دارند, به شدت افزایش می یابد. این افزایش موضعی سرعت و تغییر شکل زیاد باعث می شود که دما در قطعه کار به صورت موضعی در اطراف ابزار و براده زیاد شود. افزایش چهار برابری سرعت برش, تنها باعث افزایش حدود %27-21 نیروهای برشی می شود. سرعت برش, اما تاثیر قابل توجهی در تغییرات انرژی پتانسیل, جنبشی و انتقال حرارت در قطعه کار دارد. به گونه ای که در سرعت های برش بالا با کاهش مقدار انتقال حرارت, انرژی جنبشی و پتانسیل زیادی در قطعه کار باقی می ماند که باعث افزایش شدید دما و گرادیان درجه حرارت در قطعه کار می شود. افزایش چهار برابری سرعت برش, از 50m/s به200m/s , باعث افزایش دما در نواحی ماشین کاری از 300 oC به 700 oC می شود که می تواند در کیفیت سطح ماشین کاری تاثیرگذار باشد. افزون بر این, با افزایش شعاع انحنا ابزار, میزان فشردگی اتم ها در جلوی ابزار افزایش می یابد و باعث افزایش نیروهای ابزار بویژه در جهت عمودی می شود که در نهایت, باعث افزایش گرادیان درجه حرارت در قطعه کار بویژه در ناحیه براده می شود.
کلید واژه: ماشین کاری نانومتری, شبیه سازی دینامیک مولکولی, تولید حرارت, بالانس انرژی

لینک کمکی