فایل ورد Word ارزيابي بقا باكتري ريزپوشاني شده لاكتوباسيلوس اسيدوفيلوس (La-5) در طول دوره نگهداري بستني ماستي سين بايوتيک

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

توجه : این فایل به صورت فایل ورد (Word) ارائه میگردد و قابل تغییر می باشد


بخشی از متن فایل ورد Word ارزيابي بقا باکتري ريزپوشاني شده لاکتوباسيلوس اسيدوفيلوس (La-5) در طول دوره نگهداري بستني ماستي سين بايوتيک :
نام کنفرانس, همایش یا نشریه : پژوهشهاي علوم و صنايع غذايي ايران

تعداد صفحات :10

در این تحقیق بستنی ماستی به عنوان یک فراورده سین بیوتیک تولید شد. فرآورده های غذایی که شامل هر دو بخش پروبیوتیکی و پری بیوتیکی اند را سین بیوتیک یا غذاهای عملگرا می نامند. باکتری پروبیوتیکی لاکتوباسیلوس اسیدوفیلوس (La-5) به دو صورت آزاد و ریزپوشانی شده به بستنی ماستی اضافه گردید و قابلیت زنده مانی آن طی مدت 60 روز از نگه داری در -18oC مورد ارزیابی قرار گرفت. همچنین ترکیب پری بیوتیکی فروکتوالیگوساکارید (FOS) در سطوح مختلف (0, 0.4 و 0.8 درصد وزنی/وزنی) در تولید بستنی ماستی استفاده شد. تعداد سلول قابل زیست در حالت آزاد در مخلوط های بستنی ماستی, با 0, 0.4 و 0.8 درصد فروکتوالیگوساکارید به ترتیب برابر 3.5×109c¦u/ml ,3.8×109c¦u/ml و3.8×109c¦u/ml بود که بعد از 60 روز نگهداری این تعداد به 2×107c¦u/ml,2.2×107c¦u/ml و2.2×107 c¦u/ml کاهش یافت در حالی که تعداد سلول قابل زیست در حالت ریزپوشانی شده از 7.5×109c¦u/ml, 8.9×109c¦u/ml و 9.8×109 c¦u/ml به ترتیب به 2.5×109c¦u/ml ,2.13×109c¦u/ml و 2.9×109 c¦u/ml کاهش یافته بود. به طور کلی نتایج نشان دادند که ریزپوشانی باکتری لاکتوباسیلوس اسیدوفیلوس توانسته به طور چشمگیری (0.05>p) قابلیت زنده مانی آن را در سطحی بالاتر از سطوح پیشنهادی توسط کمیته بین المللی لبنیات (107c¦u/g) بهبود بخشد.
کلید واژه: پروبیوتیک, پری بیوتیک, ریزپوشانی, سین بیوتیک, لاکتوباسیلوس اسیدوفیلوس, بستنی ماستی

لینک کمکی