فایل ورد Word اثرات تاريخ کاشت ارقام سويا (.Glycine max L) و علفکش ها بر روي تراکم گونه اي علف هاي هرز

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

توجه : این فایل به صورت فایل ورد (Word) ارائه میگردد و قابل تغییر می باشد


بخشی از متن فایل ورد Word اثرات تاريخ کاشت ارقام سويا (.Glycine max L) و علفکش ها بر روي تراکم گونه اي علف هاي هرز :
نام کنفرانس, همایش یا نشریه : حفاظت گياهان (علوم و صنايع کشاورزي)

تعداد صفحات :17

به منظور بررسی تاثیر تاریخ کاشت ارقام سویا در مدیریت علف های هرز آزمایشی به صورت طرح استریپ اسپلیت پلات در قالب بلوک های کامل تصادفی در سال 1387 در شرکت زراعی دشت ناز ساری انجام شد. تیمار های مورد بررسی شامل 3 تاریخ کاشت به فاصله زمانی 20 روز (28 اردیبهشت, 17 خرداد و 6 تیر), ارقام سویا (BP, JK, 032, 033 و سحر) و علفکش شامل 1- سونالان پیش کاشت (3 لیتر در هکتار) 2- سونالان پیش کاشت (3 لیتر در هکتار) + سنکور همزمان (700 گرم در هکتار) 3- سونالان پیش کاشت (3 لیتر در هکتار) + سنکور پیش رویش (700 گرم در هکتار) 4- شاهد + بازاگران پس رویش (3 لیتر در هکتار) 5- ترفلان پیش رویش (3 لیتر در هکتار) + بازاگران پس رویش (3 لیتر در هکتار) 6- شاهد بودند. نتایج نشان داد که تاریخ کاشت تاثیر متفاوتی برروی تراکم هر یک از علف های هرز داشت. همچنین نتایج نشان داد که اتال فلورالین (سونالان) به تنهایی قادر به کنترل علف های هرز باریک برگ می باشد ولی ترکیب سونالان با سنکور (متریبوزین) چه به صورت پیش کاشت و چه به صورت پیش رویش قادر به کنترل علف های هرز پهن برگ از جمله خربزه وحشی, گاوپنبه, شیرتیغی و تاج ریزی می باشد. بیشترین عملکرد سویا به ترتیب از ترکیب علفکش های سونالان + سنکور پیش رویش و سونالان + سنکور پیش کاشت به دست آمد. در بررسی تاثیر ارقام مشاهده شد که رقم JK و 033 تراکم علف هرز خربزه وحشی را کاهش دادند. رقم 033 همچنین تراکم علف هرز سوروف را نیز کاهش داد. ارقام BP, سحر و JK بیشترین عملکرد را تولید کردند که از بین آنها BP در شرایط حضور علف های هرز دارای بالاترین عملکرد بود.
کلید واژه: تاریخ کاشت, ارقام سویا, علف کش و تراکم علف های هرز

لینک کمکی