فایل ورد Word وارياسيون هاي تاندون عضلات پلنتاريس، پالماريس لانگوس و فلکسور سطحي انگشت پنجم دست بررسي در اجساد

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

توجه : این فایل به صورت فایل ورد (Word) ارائه میگردد و قابل تغییر می باشد


بخشی از متن فایل ورد Word وارياسيون هاي تاندون عضلات پلنتاريس, پالماريس لانگوس و فلکسور سطحي انگشت پنجم دست بررسي در اجساد :
نام کنفرانس, همایش یا نشریه : مجله دانشگاه علوم پزشکي کرمان

تعداد صفحات :12

مقدمه: عضله پلنتاریس در کمپارتمان خلفی سطحی ساق قرار دارد و ممکن است بعضی افراد فاقد آن باشند. این مطالعه به منظور بررسی واریاسیون عدم وجود پلنتاریس و ارتباط این واریاسیون با تاندون های پالماریس لونگوس و فلکسور سطحی انگشت پنجم دست انجام شده است.روش: مطالعه با انجام تشریح بر روی اجساد تازه که از اردیبهشت سال 1389 لغایت آذرماه سال 1390 به مرکز پزشکی قانونی شهر کرمان ارجاع داده شده بودند, انجام شد. در نهایت, نتایج آن در پرسشنامه ای که شامل وجود تاندون های پالماریس لانگوس و پلنتاریس, قطر و طول آنها و وجود یا عدم وجود تاندون فلکسور سطحی انگشت پنجم بود, ثبت می شد. همچنین مناسب بودن تاندون های پالماریس و پلنتاریس برای پیوند با توجه به معیارهای قبلی و معیارهایی که خودمان پیشنهاد می کنیم بررسی شد.یافته ها: از 83 مورد جسد مورد مطالعه, هشت جسد دارای واریاسیون بودند. تاندون پلنتاریس در 80 مورد (96.3%) وجود داشت و در 3 مورد (3.7%) یافت نشد که از این 3 مورد 2 مورد (2.3%) به صورت دو طرفه و 1 مورد (1.2%) به صورت یک طرفه فاقد تاندون بودند. به همین ترتیب 6 جسد (7.2%) فاقد تاندون پالماریس لونگوس بودند که 4 مورد (4.8%) آن به صورت دو طرفه و 2 مورد (2.3%) آن به صورت یک طرفه بود. در دو حسد به صورت دو طرفه (2.3%) و در یکی هم (1.2%) به صورت یک طرفه غیاب فلکسور سطحی پنجم یافت شد. ارتباط معنی داری (P<0.05) بین وجود یا عدم وجود تاندون پلنتاریس و پالماریس لونگوس و تاندون فلکسور سطحی وجود نداشت. تاندون پلنتاریس نسبت به پالماریس خصوصیات به مراتب بهتری برای پیوند داشت.نتیجه گیری: با توجه به نتایج به دست آمده در این مطالعه مد نظر قرار گرفتن برداشت پیوند از تاندون پلنتاریس با توجه به آمار بالای وجود آن در جامعه و مناسب تر بودن آن برای پیوند با توجه به معیارها منطقی به نظر می رسد.
کلید واژه: تاندون پلنتاریس, تاندون پالماریس لونگوس, تاندون فلکسور سطحی انگشت پنجم, پیوند

لینک کمکی