فایل ورد Word رديابي آنتي بيوتيک فنازين-1-کربوکسيليک اسيد در سودوموناس هاي فلورسنت جداسازي شده از ريزوسفر گندم و تاثير آن در کنترل بيولوژيکي بيماري پاخوره گندم

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

توجه : این فایل به صورت فایل ورد (Word) ارائه میگردد و قابل تغییر می باشد


بخشی از متن فایل ورد Word رديابي آنتي بيوتيک فنازين-1-کربوکسيليک اسيد در سودوموناس هاي فلورسنت جداسازي شده از ريزوسفر گندم و تاثير آن در کنترل بيولوژيکي بيماري پاخوره گندم :




نام کنفرانس, همایش یا نشریه : حفاظت گياهان (علوم و صنايع کشاورزي)

تعداد صفحات :14

بیماری پاخوره گندم با عامل قارچی Gaeumannomyces graminis var. tritici (Ggt) یکی از مهم ترین بیماری های گندم در ایران به شمار می رود. به منظور کنترل بیولوژیکی این بیماری, 130 جدایه سودوموناس فلورسنت از ریزوسفر گندم در نواحی مختلف استان خراسان جداسازی شد. برای انتخاب جدایه های سودوموناس فلورسنت با توانایی بازدارندگی از رشد قارچ, آزمون کشت متقابل باکتری ها با قارچ Ggt در محیط کشت سیب زمینی دکستروزآگار و کینگ ب انجام شد. از این میان, 21 جدایه با قابلیت بازدارندگی بین 51.25 - 11.25 درصد به عنوان جدایه های برتر از نظر ممانعت از رشد قارچ Ggt انتخاب شدند. برای ردیابی ژن بیوسنتز آنتی بیوتیک فنازین-1-کربوکسیلیک اسید (PCA), روش PCR با استفاده از پرایمرهای PCA2a و PCA3b انجام شد. نتایج نشان داد 12 جدایه از 21 جدایه انتخاب شده حاوی ژن بیوسنتز آنتی بیوتیک PCA بودند. جهت بررسی تولید این آنتی بیوتیک از روش کیفی تولید رسوب سبز تیره یا کریستالی در محیط کشت استفاده شد. نتایج نشان دهنده توانایی تولید این آنتی بیوتیک در 6 جدایه از 12 جدایه حاوی ژن بیوسنتز آنتی بیوتیک بود. در آزمایش های گلخانه ای نیز جدایه های تولید کننده آنتی بیوتیک فنازین-1-کربوکسیلیک اسید, نسبت به سایرین از توانایی بیشتری در کنترل بیماری پاخوره گندم برخوردار بودند و شدت بیماری را 80-77 درصد کاهش دادند. با کاربرد این جدایه ها همچنین افزایش قابل ملاحظه ای در وزن تر ریشه و بخش های هوایی گیاهان مشاهده شد. نتایج این تحقیق پیشنهاد می کند که احتمالا آنتی بیوتیک فنازین -1-کربوکسیلیک اسید تولیدشده توسط جدایه های سودوموناس فلورسنت, در کاهش بیماری پاخوره در گندم نقش دارد.
کلید واژه: آنتی بیوتیک فنازین-1-کربوکسیلیک اسید, پاخوره, سودوموناس فلورسنت, کنترل بیولوژیک, Gaeumannomyces graminis var. tritici

لینک کمکی