فایل ورد Word مقايسه اثربخشي گروه درماني شناختي - رفتاري و درمان نگه دارنده با متادون در تغيير باورهاي مرتبط با مواد و پيشگيري از عود

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

توجه : این فایل به صورت فایل ورد (Word) ارائه میگردد و قابل تغییر می باشد


بخشی از متن فایل ورد Word مقايسه اثربخشي گروه درماني شناختي - رفتاري و درمان نگه دارنده با متادون در تغيير باورهاي مرتبط با مواد و پيشگيري از عود :
نام کنفرانس, همایش یا نشریه : اعتياد پژوهي

تعداد صفحات :21

هدف: پژوهش حاضر با هدف مقایسه اثربخشی گروه درمانی شناختی - رفتاری و درمان نگهدارنده با متادون در تغییر باورهای مرتبط با مواد در افراد مبتلا به اختلال سو مصرف مواد انجام شده است.روش: پژوهش حاضر یک طرح شبه آزمایشی پیش آزمون - پس آزمون با گروه گواه بود که در آن 30 نفر از افراد سو مصرف کننده مراجعه کننده به مراکز درمانی ترک اعتیاد انتخاب و در سه گروه درمان شناختی - رفتاری, درمان نگهدارنده با متادون و گروه گواه گمارده شدند. شرکت کنندگان هر سه گروه قبل و پس از پایان مداخله پرسشنامه باورهای مرتبط با مواد را تکمیل کردند.یافته ها: نتیجه پژوهش حاضر نشان داد که شرکت در هر دو گروه آزمایشی در مقایسه با گروه گواه باعث تغییر معنادار باورها نسبت به مواد شد.نتیجه گیری: درمان شناختی - رفتاری با ایجاد تغییر در متغیرهای شناختی میانجی مصرف مواد مانند باورهای مرتبط با مواد خطر بازگشت به مصرف مواد را کاهش می دهد. بنابراین با توجه به این یافته ها برنامه های درمان سو مصرف مواد باید این نوع متغیرهای میانجی را هدف قرار دهند.
کلید واژه: سو مصرف مواد, درمان شناختی - رفتاری, درمان نگهدارنده با متادون, باورهای مرتبط با مواد

لینک کمکی