فایل ورد Word مقايسه ناگويي خلقي و هوش معنوي در افراد معتاد، افراد تحت درمان با متادون و افراد غيرمعتاد

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

توجه : این فایل به صورت فایل ورد (Word) ارائه میگردد و قابل تغییر می باشد


بخشی از متن فایل ورد Word مقايسه ناگويي خلقي و هوش معنوي در افراد معتاد, افراد تحت درمان با متادون و افراد غيرمعتاد :
نام کنفرانس, همایش یا نشریه : اعتياد پژوهي

تعداد صفحات :21

هدف: پژوهش حاضر با هدف فایل ورد Word مقايسه ناگويي خلقي و هوش معنوي در افراد معتاد, افراد تحت درمان با متادون و افراد غيرمعتاد انجام گرفت.روش: طرح این مطالعه در مقوله علی - مقایسه ای قرار می گیرد. نمونه ها شامل 30 نفر معتاد تحت درمان با متادون, 30 نفر معتاد در حال مصرف مواد و 30 نفر از افراد غیرمعتاد بودند که به صورت در دسترس انتخاب شدند. برای جمع آوری اطلاعات, آزمودنی ها پرسشنامه های ناگویی خلقی تورنتو و هوش معنوی کینگ را تکمیل کردند.یافته ها: نتایج نشان داد که بین افراد گروه معتاد و افراد گروه غیرمعتاد و همچنین بین افراد گروه تحت درمان با متادون و افراد گروه غیرمعتاد در مقیاس ناگویی خلقی کل و هر سه خرده مقیاس آن تفاوت معنی داری وجود دارد, همچنین بین دو گروه افراد معتاد و افراد تحت درمان با متادون در زیرمقیاس دشواری در تشخیص احساس ها تفاوت معنی داری مشاهده شد.نتیجه گیری: یافته های این پژوهش نشان می دهد که از پرورش توانایی های کنترل و تنظیم هیجانات و هوش معنوی می توان به عنوان یک سپر دفاعی در برابر اعتیاد بهره جست و همچنین می توان با پرورش چنین ویژگی هایی به افراد معتاد در رهایی از اعتیادشان یاری رساند.
کلید واژه: ناگویی خلقی, هوش معنوی, اعتیاد

لینک کمکی