فایل ورد Word مطالعه پلي مورفيسم پروموتر ژن SNP-31G/C) Survivin) در مبتلايان به سرطان پستان (در شمال غرب کشور)

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

توجه : این فایل به صورت فایل ورد (Word) ارائه میگردد و قابل تغییر می باشد


بخشی از متن فایل ورد Word مطالعه پلي مورفيسم پروموتر ژن SNP-31G/C) Survivin) در مبتلايان به سرطان پستان (در شمال غرب کشور) :
نام کنفرانس, همایش یا نشریه : مجله دانشگاه علوم پزشکي و خدمات بهداشتي درماني شهيد صدوقي يزد

تعداد صفحات :12

مقدمه: ژن survivin به عنوان مهارکننده آپوپتوز نقش مهمی در رشد و پیشرفت سرطان پستان دارد. بیان متمایز این ژن در سلول های توموری برخلاف سلول های نرمال بالغ و ارتباط بیان بالای survivin و فرم های بدخیم توموری آن را به عنوان مارکرمولکولی در تشخیص و پیش آگهی سرطان مطرح نموده است. مکانیسم دقیق بیان بالای آن در بعضی از سرطان ها هنوز ناشناخته است. این احتمال وجود دارد که تعدادی از پلی مورفیسم ها در این ژن منجر به تولید یا فعالیت خارج از کنترل آن گردند. یک پلی مورفیسم معمول که به طور گسترده ای مطالعه شده در ناحیه 31- ژن قرار گرفته و طبق گزارشات بر روی بیان survivin و استعداد ابتلا به انواع سرطان ها تاثیرگذار است. در این مطالعه همبستگی پلی مورفیسم ژنتیکی -31G/C پروموتر survivin و سرطان پستان در شمال غرب ایران بررسی شده است.روش بررسی: در این مطالعه مورد - شاهدی, پلی مورفیسم 31- G/C نمونه های خونی 94 زن بیمار همراه با ویژگی های پاتولوژیکی آنها و 82 زن سالم توسط روش PCR-RFLP و توالی یابی مستقیم مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.نتایج: تجزیه و تحلیل آماری نشان داد که فراوانی ژنوتیپی در بیماران مبتلا به سرطان برای ژنوتیپ های GG ,GC و CC به ترتیب 50%, 46.8% و 3.2% و در افراد کنترل 50%, 45.1% و 4.9% به دست آمد. همچنین فراوانی آلل C در بیماران 26% و در افراد کنترل 27% بود. از لحاظ آماری هیچ ارتباط معنی داری بین ژنوتیپ های تغییر یافته ( CCو CG) و سرطان پستان یافت نشد.نتیجه گیری: به نظر می رسد ارتباط قابل توجهی بین پلی مورفیسم 31- با خطر ابتلا به سرطان پستان و شرایط بالینی بیماری در جمعیت مورد مطالعه وجود نداشته باشد.
کلید واژه: ژن Survivin, پلی مورفیسم, سرطان پستان, آپوپتوز

لینک کمکی