فایل ورد Word بررسي توزيع فراواني و نتايج درماني انواع مالپوزيشن هاي پلکي در بيماران مراجعه کننده به کلينيک چشم پزشکي بيمارستان هاي آموزشي شهر يزد

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

توجه : این فایل به صورت فایل ورد (Word) ارائه میگردد و قابل تغییر می باشد


بخشی از متن فایل ورد Word بررسي توزيع فراواني و نتايج درماني انواع مالپوزيشن هاي پلکي در بيماران مراجعه کننده به کلينيک چشم پزشکي بيمارستان هاي آموزشي شهر يزد :
نام کنفرانس, همایش یا نشریه : مجله دانشگاه علوم پزشکي و خدمات بهداشتي درماني شهيد صدوقي يزد

تعداد صفحات :9

مقدمه: انتروپیون و اکتروپیون و تریکیازیس شایع ترین اختلالات ساختمانی پلک می باشند و معمولا به دنبال تغییر آناتومیک پلک ناشی از افزایش سن, تروما, جراحی, اسکار, تومور, بلفاریت, تراخم و یا مادرزادی ایجاد می شوند که درمان آنها بر اساس اختلال آناتومیک به صورت جراحی یا غیرجراحی می باشد. شناختن و دانستن این مالپوزیشن های پلکی کلیدی برای برنامه ریزی یک عمل جراحی موفق می باشد.روش بررسی: مطالعه توصیفی به روش case series و با استفاده از پرسشنامه ای که برای 78 بیمار مبتلا به مالپوزیشن های پلکی مراجعه کننده به بیمارستان های آموزشی شهر یزد به روش متوالی انتخاب شده بودند, انجام شد. معاینات توسط متخصص چشم برای هر بیمار انجام شد و اطلاعات دموگرافیک و نوع مالپوزیشن پلک, درمان اختصاصی و نتایج شش ماه پیگیری برای هر بیمار توسط پرسشنامه ثبت شد. سپس اطلاعات توسط نرم افزار SPSS نسخه 13 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.نتایج: مطالعه حاضر نشان می دهد که مالپوزیشن با بیشترین بروز در پلک فوقانی راست انتروپیون 22 پلک (37.96%) و در پلک فوقانی چپ انتروپیون 17 پلک (29.31%) و تریکیازیس 17 مورد (32.69%) و در پلک تحتانی راست اکتروپیون 17 پلک (48.57%) و در پلک تحتانی چپ اکتروپیون 14 پلک (40%) می باشد و نیز روش جراحی tarsal strip canthoplasty+lateral در درمان اکتروپیون (15 مورد, 42.85%) و روش Wiesدر موارد انتروپیون (17 مورد, 29.31%) نتایج قابل قبولی داشته است.نتیجه گیری: تغییرات Involution شایع ترین دلیل مالپوزیشن های پلک می باشد. بیشترین بروز انتروپیون در پلک فوقانی راست می باشد. روش جراحی Wies و tarsal strip+lateral canthoplasty بهترین نتایج را در درمان انتروپیون و اکتروپیون به همراه داشتند.
کلید واژه: مالپوزیشن پلک, انتروپیون, اکتروپیون, تریکیازیس

لینک کمکی