فایل ورد Word مقايسه تاثير تکنيک هاي واقعيت مجازي و حرکت درماني همراه با محدوديت بر عملکرد اندام فوقاني کودکان مبتلا به فلج مغزي همي پارزي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

توجه : این فایل به صورت فایل ورد (Word) ارائه میگردد و قابل تغییر می باشد


بخشی از متن فایل ورد Word مقايسه تاثير تکنيک هاي واقعيت مجازي و حرکت درماني همراه با محدوديت بر عملکرد اندام فوقاني کودکان مبتلا به فلج مغزي همي پارزي :
نام کنفرانس, همایش یا نشریه : مجله پزشکي دانشگاه علوم پزشکي تبريز

تعداد صفحات :9

زمینه و اهداف: فلج مغزی همی پارزی, آسیب بیشتر یک سمت بدن در نتیجه اختلالی غیرپیشرونده در مغز نابالغ است. هدف این مطالعه مقایسه تاثیر روشهای درمانی حرکت درمانی همراه با محدودیت و واقعیت مجازی بر عملکرد اندام فوقانی کودکان مبتلا به فلج مغزی همی پارزی بود.مواد و روش ها: تعداد 24 کودک فلج مغزی همی پارزی از جامعه در دسترس در یک کارآزمایی بالینی تصادفی در 3 گروه 8 نفره بررسی شدند (واقعیت مجازی, حرکت درمانی همراه با محدودیت و کنترل). برنامه درمانی شامل جلسات 1.5 ساعته, یک روز در میان و به مدت 4 هفته بود. ارزیابی توسط ابزار کفایت حرکتی برواینینکس - اوزرتسکی و فعالیت حرکتی کودکان, قبل, بعد و 3 ماه پس از اتمام مداخلات صورت گرفت. انتخاب تصادفی نمونه ها و تحلیل داده ها با آزمون آنالیز واریانس در تکرار مشاهدات توسط نرم افزارSPSS-16 در سطح معناداری 0.05 انجام گردید.یافته ها: آنالیز اطلاعات ابزارهای ارزیابی حاکی از این مطلب بود که اختلاف آماری معناداری بین گروه های واقعیت مجازی و حرکت درمانی همراه با محدودیت در جلسه پس از درمان از لحاظ میانگین سرعت و مهارت اندام فوقانی (واقعیت مجازی: 1.22±0.23, حرکت درمانی همراه با محدودیت: 1.35±0.37) وجود نداشت. در آنالیز اطلاعات جلسه پیگیری نیز اختلاف معنادار آماری بین جلسات پس از درمان و پیگیری در هر سه گروه مطالعه وجود نداشت.نتیجه گیری: بر اساس نتایج این مطالعه می توان روش های درمانی واقعیت مجازی و حرکت درمانی همراه با محدودیت را به عنوان روشهایی جایگزین برای یکدیگر جهت بهبودی عملکرد اندام فوقانی کودکان مبتلا به فلج مغزی همی پارزی در نظر گرفت.
کلید واژه: تکنولوژی واقعیت مجازی, حرکت درمانی همراه با محدودیت, عملکرد اندام فوقانی, فلج مغزی همی پارزی

لینک کمکی