فایل ورد Word تاثير ماساژ درماني توسط پرستار و همراه بيمار بر اضطراب مردان بستري در بخش CCU کارآزمايي باليني

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

توجه : این فایل به صورت فایل ورد (Word) ارائه میگردد و قابل تغییر می باشد


بخشی از متن فایل ورد Word تاثير ماساژ درماني توسط پرستار و همراه بيمار بر اضطراب مردان بستري در بخش CCU کارآزمايي باليني :
نام کنفرانس, همایش یا نشریه : نشريه پرستاري ايران

تعداد صفحات :16

زمینه و هدف: اضطراب می تواند باعث تغییر علائم حیاتی, افزایش نیاز اکسیژن قلب و افزایش مرگ و میر مبتلایان به بیماری های قلبی شود. این مطالعه با هدف تعیین و مقایسه تاثیر ماساژ درمانی توسط پرستار و همراه بیمار بر اضطراب بیماران بستری در بخش های CCU انجام شد.روش بررسی: مطالعه به صورت کارآزمایی بالینی تصادفی شده با گروه کنترل, بر سه گروه 30 نفره (ماساژ توسط پرستار, ماساژ توسط همراه بیمار و گروه کنترل) از مردان بستری در بخش های CCU بیمارستان شهید بهشتی کاشان انجام شد. برای گروهای مداخله, ماساژ تمام بدن به مدت 60 دقیقه انجام شد و برای گروه کنترل مداخله ای انجام نشد. داده ها از طریق پرسشنامه اطلاعات دموگرافیک و ابزار اضطراب اسپیلبرگر جمع آوری و در نرم افزار SPSS نسخه 11.5 با استفاده از آزمون t و t زوج, آزمون کای دو, تست دقیق فیشر, آزمون انالیز واریانس و آزمون توکی تجزیه و تحلیل شد.یافته ها: میانگین اضطراب آشکار و نهان گروه های مداخله پس از ماساژ به صورت معنی داری کاهش یافت ((P<0.001. با این حال, بین میانگین اضطراب آشکار و نیز نهان گروه ماساژ داده شده توسط پرستار و گروه ماساژ داده شده توسط همراه تفاوت معنی دار مشاهده نشد (P>0.05) اما میانگین اضطراب آشکار و نیز نهان این دو گروه با گروه کنترل تفاوت معنی دار داشت (P<0.05).نتیجه گیری کلی: با توجه به تاثیر ماساژ در کاهش اضطراب بیمار, و معنی دار نبودن تفاوت بین ماساژ توسط پرستار و همراه بیمار, می توان توصیه نمود که از همکاری و مشارکت بستگان بیماران در ماساژ درمانی برای کاهش اضطراب بیماران بخش CCU استفاده شود.
کلید واژه: ماساژ درمانی, اضطراب, بخش CCU

لینک کمکی