فایل ورد Word بررسي سطوح شواهد پايان نامه ها و رساله هاي پرستاري دانشگاه هاي علوم پزشکي تيپ 1 کشور 1389-1370

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

توجه : این فایل به صورت فایل ورد (Word) ارائه میگردد و قابل تغییر می باشد


بخشی از متن فایل ورد Word بررسي سطوح شواهد پايان نامه ها و رساله هاي پرستاري دانشگاه هاي علوم پزشکي تيپ 1 کشور 1389-1370 :
نام کنفرانس, همایش یا نشریه : نشريه پرستاري ايران

تعداد صفحات :13

زمینه و هدف: وجود پژوهشهای علمی در سطوح بالای شاهد محوری زمینه مناسب برای محقق نمودن پرستاری مبتنی بر شواهد را فراهم می آورد. پژوهش حاضر سطح شاهد محوری پایان نامه ها و رساله های پرستاری دانشکده های پرستاری و مامایی دانشگاه های علوم پزشکی تیپ 1 کشور را در یک دوره بیست ساله تعیین نموده است.روش بررسی: در این پژوهش توصیفی با مطالعه چکیده و فصل سوم 1810 پایان نامه کارشناسی ارشد و 54 رساله دکترای پرستاری دانشکده های پرستاری تیپ یک کشور از سال 1370 تا 1389, ابتدا روش پژوهش بکارگرفته شده در آنها و سپس سطح شاهد محوری بر اساس جدول سلسله مراتبی سطوح شواهد, مشخص گردید. داده های بدست آمده با روشهای آمار توصیفی و با استفاده از نرم افزار SPSS نسخه 16 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.یافته ها: بیشترین تعداد پایان نامه های کارشناسی ارشد (60.7%) و رساله های دکترا (92.6%) در سطح شاهد محوری 6 (مطالعات توصیفی و کیفی) قرار داشتند. به ترتیب در سطح 1 (مطالعات مرور نظام مند یا فرا تحلیلی بر روی کارآزمایی های تصادفی بالینی) و سطح 5 (مرور نظام مند بر روی مطالعات توصیفی و کیفی) در مقطع کارشناسی ارشد, و سطح 1, سطح 4 (مطالعات مورد شاهدی و مطالعات هم گروهی) و سطح 5 در مقطع دکترا پژوهشی مشاهده نشد. کمترین تعداد پایان نامه ها (1.9%) مربوط به سطح 4 می باشد. فقط (7.4%) از رساله ها در سطح 2 (کارآزمایی های بالینی تصادفی) و سطح 3 (کارآزمایی های بالینی غیرتصادفی) قرار داشتند. در سالهای اخیر گرایش به انجام پژوهشهای پرستاری در سطوح قوی تر شاهد محوری ایجاد شده است.نتیجه گیری کلی: یافته ها حاکی از آن است که بیشتر پایان نامه ها و رساله ها در زمان مورد بررسی و در تمامی گروه های آموزشی و در اکثر دانشکده ها در سطوح پایین هرم شواهد قرار گرفته اند. بنابراین با توجه به اهمیت عملکرد مبتنی بر شواهد در ارتقای کیفیت خدمات پرستاری, جستجوی راهکارهایی برای سوق دادن این پژوهشها به سمت سطوح بالای شاهد محوری ضرورت دارد.
کلید واژه: پرستاری مبتنی بر شواهد, پایان نامه کارشناسی ارشد, رساله دکترا, سطح شاهدمحوری

لینک کمکی