فایل ورد Word سلامت روان زنان مبتلا به سندرم تخمدان پلي کيستيک و برخي عوامل فردي - اجتماعي مرتبط با آن

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

توجه : این فایل به صورت فایل ورد (Word) ارائه میگردد و قابل تغییر می باشد


بخشی از متن فایل ورد Word سلامت روان زنان مبتلا به سندرم تخمدان پلي کيستيک و برخي عوامل فردي - اجتماعي مرتبط با آن :
نام کنفرانس, همایش یا نشریه : نشريه پرستاري ايران

تعداد صفحات :10

زمینه و هدف: سندرم تخمدان پلی کیستیک (PCOS) از اختلالات شایع آندوکرینی زنان است که علاوه بر جنبه های طبی بر ابعاد سلامت روانی زنان نیز موثر بوده و می تواند سبب بروز تظاهرات شایعی همچون اضطراب و افسردگی گردد. این مطالعه با هدف ارزیابی سلامت روان زنان مبتلا به سندرم تخمدان پلی کیستیک و برخی عوامل فردی- اجتماعی مرتبط با آن در شهر تهران انجام شد.روش بررسی: این مطالعه مقطعی بر روی 184 زن مبتلا به سندرم تخمدان پلی کیستیک مراجعه کننده به درمانگاه های منتخب زنان و نازایی شهر تهران و در فاصله زمانی 90-1389 و با روش نمونه گیری مستمر انجام شد. اطلاعات فردی مربوط به نمونه ها با پرسشنامه مشخصات فردی-اجتماعی و وضعیت سلامت روان با پرسشنامه سلامت عمومی GHQ-28)) سنجیده شد. داده ها پس ازگردآوری, با استفاده از نسخه 14نرم افزار SPSS و آزمون های آماری کای دو و ضریب همبستگی پیرسون مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند.یافته ها: میانگین سنی نمونه ها 27.75 سال با انحراف معیار 5.37 بود. 82.1 درصد از نمونه ها از GHQ-28, نمره 24 و بالاتر کسب کردند. همچنین 91.3 درصد از افراد در زیر مقیاس کارکرد اجتماعی, 89.1 درصد در زیرمقیاس نشانه های جسمانی, 75 درصد در زیرمقیاس اضطراب و 33.7 درصد در زیرمقیاس افسردگی نمرات 5 و بالاتر را کسب نموده بودند. علاوه بر این بین سن و زیرمقیاس نشانه های اضطرابی (p=0.013), شغل و زیرمقیاس نشانه های افسردگی (p=0.029) و شاخص توده بدنی و زیرمقیاس نشانه های افسردگی (p=0.011), ارتباط معنی داری وجود داشت.نتیجه گیری کلی: از آنجا که مطالعه حاضر نشان دهنده در معرض خطر بودن زنان مبتلا به PCOS می باشد, لذا به نظر می رسد این زنان به محض تشخیص بیماری, نیاز به غربالگری اختلالات روانشناختی و ارجاع به مراکز مناسب مشاوره دارند.
کلید واژه: سندرم تخمدان پلی کیستیک, سلامت روان, عوامل فردی اجتماعی

لینک کمکی