فایل ورد Word توزيع خصوصيات بيومکانيکي قرنيه در جمعيت نزديک بين نرمال

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

توجه : این فایل به صورت فایل ورد (Word) ارائه میگردد و قابل تغییر می باشد


بخشی از متن فایل ورد Word توزيع خصوصيات بيومکانيکي قرنيه در جمعيت نزديک بين نرمال :
نام کنفرانس, همایش یا نشریه : مجله پزشکي دانشگاه علوم پزشکي تبريز

تعداد صفحات :5

زمینه و اهداف: بررسی نحوه توزیع خصوصیات بیومکانیکی قرنیه (Corneal Hysteresis=CH, Corneal Resistance Factor=CRF) در چشم های نرمال مبتلا به نزدیک بینی و نزدیک بینی همراه با آستیگماتیسم.مواد و روش ها: مطالعه به صورت تحلیلی - مقطعی انجام گرفت. 180 چشم, دارای میوپی و میوپی همراه آستیگماتیسم که کاندیدای مناسبی برای جراحی رفرکتیو بودند در این مطالعه وارد شدند. قبل از عمل معاینه کامل سگمان قدامی و خلفی, رفرکشن Manifest (Spherical Equivalent=MRSE Refraction), اورب اسکن 2 و نیز ابرومتری توسط دستگاه Zywave انجام گرفت. از دستگاه (Ocular Response Analyzer) ORA جهت اندازه گیری CH وCRF , فشار داخل چشمی معادل گلدمن (Goldman-Correlated Intraocular Pressure=IOPg) و فشار داخل چشمی جبران شده قرنیه (corneal compensated IOP=IOPcc) استفاده شد. توزیع تمامی پارامترهای بیومکانیکی قرنیه در جمعیت نزدیک بین بررسی و رابطه این پارامترها با میزان عیوب انکساری, سن و جنس تعیین شد.یافته ها: میانگین سنی افراد مورد بررسی 28±7 سال و میانگین عیوب انکساری آنها -4.21±1.19 دیوپتر بود. میانگینCH ,CRF ,IOPg و IOPcc به ترتیب 10±1.28 میلی متر جیوه, 10.16±1.45 میلی متر جیوه, 15.7±2.67 میلی متر جیوه و 16.68±2.41 میلی متر جیوه بدست آمد. %28.4 جمعیت مورد مطالعه, CH حدود 10 میلی متر جیوه و %71 آنها,CH از 9 تا 11 میلی متر جیوه داشتند. CRF در %25.9 جمعیت نزدیک بین حدود 10 میلی متر جیوه و در %48.7 جمعیت 9 تا 11 میلی متر جیوه بود. رابطه معنی دار آماری بین MRSE و CH (RS=0.001 و P=0.71) وMRSE و CRF (RS=0.01 و P=0.18) بدست نیامد.نتیجه گیری: مطالعه ما نحوه توزیع خصوصیات بیومکانیکی قرنیه را در چشم های نرمال, دارای نزدیک بینی و نزدیک بینی همراه آستیگماتیسم که کاندیدای مناسب برای جراحی رفرکتیو بودند, نشان داد و تایید کرد که رابطه آماری معنی دار, بین خصوصیات بیومکانیکی قرنیه با MRSE, سن و جنس وجود ندارد.
کلید واژه: خصوصیات بیومکانیکی قرنیه, هیسترزیس قرنیه, فاکتور مقاومت قرنیه, نزدیک بینی

لینک کمکی