فایل ورد Word عزت نفس و عوامل مرتبط با آن در بيماران مبتلا به مولتيپل اسکلروزيس

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

توجه : این فایل به صورت فایل ورد (Word) ارائه میگردد و قابل تغییر می باشد


بخشی از متن فایل ورد Word عزت نفس و عوامل مرتبط با آن در بيماران مبتلا به مولتيپل اسکلروزيس :
نام کنفرانس, همایش یا نشریه : نشريه پرستاري ايران

تعداد صفحات :12

زمینه و هدف: بیماری مولتیپل اسکلروزیس (MS) به عنوان یک بیماری پیشرونده می تواند تصویر ذهنی و احساس جذابیت را تحت تاثیر قرار داده و از طریق تغییر در تجارب روانشناختی و احساسات و نگرش بیماران نسبت به بدنشان, عزت نفس آنان را متاثر سازد. بر این اساس پژوهش حاضر با هدف تعیین عزت نفس در بیماران مبتلا به MS و عوامل مرتبط با آن صورت پذیرفت.روش بررسی: این مطالعه پژوهشی از نوع توصیفی است. در این پژوهش 395 بیمار مبتلا از انجمن مولتیپل اسکلروزیس شهر تهران با روش نمونه گیری مستمر انتخاب شدند. ابزار گردآوری داده ها پرسشنامه عزت نفس روزنبرگ است که توسط بیماران تکمیل شد. جهت تجزیه و تحلیل داده ها از نرم افزار SPSS نسخه 16 و از آزمون های آماری t مستقل, ANOVA, ضریب همبستگی پیرسون, ضریب همبستگی اسپیرمن, ضریب کای اسکوئر و آزمون تعقیبی شفه استفاده شد.یافته ها: میانگین و انحراف معیار عزت نفس بیماران5.17 ±20.53 بود. اکثر بیماران عزت نفس متوسط و فقط در صد کمی از آن ها (16.2%) عزت نفس بالا داشتند. بر اساس نتایج به دست آمده بین عزت نفس با سن, میزان تحصیلات, وضعیت تاهل, وضعیت اشتغال و طول مدت بیماری ارتباط معنی داری وجود داشت (P<0.05).نتیجه گیری کلی: پرستاران می توانند با شناسایی گروه های پر خطر از نظر میزان عزت نفس پیوسته نیازهای حیاتی بیماران پیرامون این موضوع را در نظر گرفته و با ارائه مداخلات مناسب به بیماران و خانواده های آنها در جهت ارتقای کیفیت زندگی آنها گام بردارند.
کلید واژه: عزت نفس, مولتیپل اسکلروزیس

لینک کمکی