فایل ورد Word مقاله ساخت و بررسي رفتار دي الکتريکي زئوليت Y

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

توجه : این فایل به صورت فایل ورد (Word) ارائه میگردد و قابل تغییر می باشد


بخشی از متن فایل ورد Word مقاله ساخت و بررسي رفتار دي الکتريکي زئوليت Y :


سال انتشار : 1395

تعداد صفحات :10

در این تحقیق ضمن ساخت زئولیت Yاز روش هیدروترمال و مشخصه‌یابی آن توسط XRD و FTIR , خواص دی‌الکتریکی زئولیت Yکه یک ترکیب از دسته زئولیت‌های مصنوعی و دارای ساختار Faujasite است مورد بررسی قرار گرفت. نتایج حاصل از تحلیل الگوی پراش اشعه X با استفاده از نرم‌افزار X"Pert تشکیل زئولیت Y را تایید کرد. ویژگی‌های دی‌الکتریکی نمونه با اندازه‌گیری ضرایب دی‌الکتریک "ε واتلاف "ε بررسی شد و رفتار فرکانسی- دمایی رسانندگی الکتریکی و خواص کاتالیستی نمونه در محدودی فرکانس‌های 10 تا KHz 200 در دما‌های 24 , 120 ,170 و °C200 تحقیق شد, بررسی نتایج حاصل نشان داد که رفتار دی‌الکتریکی ماده از معادلات دبای پیروی می کند.

لینک کمکی