فایل ورد Word مقاله بررسي تحرک درآمدي در نسل سني زنان در ايران

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

توجه : این فایل به صورت فایل ورد (Word) ارائه میگردد و قابل تغییر می باشد


بخشی از متن فایل ورد Word مقاله بررسي تحرک درآمدي در نسل سني زنان در ايران :
تعداد صفحات :29

یفقر و نابرابری در نسل سنی زنان به عنوان یکی از مسائل اصلی فرآیند توسعهدر جامعه مطرح است که در سالهای اخیر تلاش گردیده است راهبردهاییجهت کاهش آن اتخاذ گردد. در این زمینه یکی از مباحث مرتبط با فقر ونابرابری, تحرک درآمدی میباشد. تحرک درآمدی معیاری است که میزاننابرابری فرصتها را در یک جامعه اندازه میگیرد. تحرک درآمدی به دو صورتشرطی و مطلق اندازهگیری میشود. در تحرک شرطی, اثرات ثابت در نظر گرفتهمیشود, اما درتحرک مطلق اینگونه نیست. اثرات ثابت پارامتری است کهناهمگنی را در بین افراد نشان میدهد.این مقاله درصدد است تا در یک مطالعه موردی در نسل سنی زنان تحرکدرآمدی را مورد بررسی قرار دهد. به همین منظور با استفاده از داده های- پیمایش درآمد- هزینه خانوارهای شهری کل کشور طی دورهی زمانی 13901369 نوعی الگوی دادهسازی شبهپانل طراحیشده است . ویژگی این روشردیابی عملکرد هر نسل در طول زمان است. نتایج پژوهش نشان میدهند کهتحرک مطلق در کشور پایین بوده و نابرابری فرصتی در طی زمان در حال کاهشاست؛ اما سرعت کاهش نابرابری پایین است.

لینک کمکی