فایل ورد Word مقاله شيوع عفونت هاي بيمارستاني و علل ميکروبي در بيمارستان آموزشي درماني نهم دي تربت حيدريه درسالهاي 91 و 92

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

توجه : این فایل به صورت فایل ورد (Word) ارائه میگردد و قابل تغییر می باشد


بخشی از متن فایل ورد Word مقاله شيوع عفونت هاي بيمارستاني و علل ميکروبي در بيمارستان آموزشي درماني نهم دي تربت حيدريه درسالهاي 91 و 92 :


سال انتشار : 1394

تعداد صفحات :10

زمینه و هدف: عفونت های بیمارستانی, مشکل عمده در پزشکی مدرن و از علل شایع و مهم ابتلا, افزایش طول مدت بستری, تحمیل و افزایش هزینه های بیمارستانی و بروز مخاطرات بهداشتی و مرگ و میر محسوب می گردد. لذا مطالعه حاضر با هدف تعیین شیوع عفونت های بیمارستانی و علل میکروبی در بیمارستان آموزشی و درمانی نهم دی تربت حیدریه اجرا شد. روش بررسی: این مطالعه به صورت تحلیلی – مقطعی در سال 1391 و 1392 بر روی تمام بیماران دچار عفونت بیمارستانی در بیمارستان نهم دی تربت حیدریه انجام شد. به منظورگردآوری اطلاعات از پرسشنامه روا و پایا استاندارد عفونت بیمارستانی استفاده شد. داده ها از طریق مراجعه به پرونده بیماران جمع آوری گردید و با استفاده از روش های آمار توصیفی و آزمون آماری مجذور کای توسط نرم افزار آماری SPSS نسخه 19 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. یافته ها: میزان شیوع عفونت های بیمارستانی به طور میانگین 7/0% به دست آمد. بیشترین میزان عفونت های بیمارستانی در بخش ارتوپدی مشاهده گردید. شایعترین میکروارگانیسم های جدا شده به ترتیب شامل اشرشیا کلای(9/9درصد),کلبسیلا(7/7درصد), باسیل گرم منفی(7/7درصد), انترو باکتر(7/7درصد) و استافیلوکوک کواگلازمثبت(7/7درصد) بودند. شایعترین محل ایجاد عفونت های بیمارستانی به ترتیب محل جراحی2/58%, پنومونی 4/26%, عفونت ادراری 8/8%و عفونت خونی 6/6% بود. نتیجه گیری: عفونت های بیمارستانی در بیمارستان نهم دی تربت حیدریه در سطح پایینی بود. به منظور کاهش بیشتر شیوع عفونت های بیمارستانی, تشخیص اولیه, بررسی مستمر میکرو ارگانیسم های موجود و رعایت اصول بهداشتی به وسیله کارکنان مخصوصاً در بخش ارتوپدی, انجام اقدامات لازم برای جلوگیری از گسترش عفونت های بیمارستانی و آموزش بهداشت توصیه می شود.

لینک کمکی