فایل ورد Word مقاله آشکارسازي تغييرات کاربري / پوشش اراضي شهر گنبد کاووس با استفاده از سنجش از دور

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

توجه : این فایل به صورت فایل ورد (Word) ارائه میگردد و قابل تغییر می باشد


بخشی از متن فایل ورد Word مقاله آشکارسازي تغييرات کاربري / پوشش اراضي شهر گنبد کاووس با استفاده از سنجش از دور :


سال انتشار : 1396

تعداد صفحات :24

توجه به توسعه فیزیکی شهری پایدار, به عنوان یک ضرورت اساسی در برنامه‌های توسعه‌ی شهری, حاکی از اهمیت این موضوع در تقویت جبهه‌های فرهنگی, اجتماعی و کالبدی شهر می‌باشد. تغییرات پوشش سرزمین و توسعه شهرها سبب تخریب زیستگاه‌های طبیعی و کاهش تنوع زیستی شده است, یکی از روش‌های مورد استفاده برنامه‌ریزان جهت کنترل روند تغییرات پوشش سرزمین و کاربری اراضی, مدل‌سازی می‌باشد. این مطالعه با هدف مدل‌سازی تغییرات کاربری اراضی شهر گنبدکاووس با استفاده از LCM انجام شد. آشکارسازی تغییرات کاربری اراضی با استفاده از تصاویر ماهواره لندست متعلق به سال‌های 1366, 1379, 1389 و 1393 انجام شد. مدل‌سازی نیروی انتقال با استفاده از پرسپترون چندلایه شبکه عصبی مصنوعی و 10 متغیر انجام پذیرفت. سپس با استفاده از مدل پیش‌بینی سخت و دوره واسنجی 1366 تا 1379 مدل‌سازی برای سال 1389 صورت گرفت و برای ارزیابی با نقشه واقعیت زمینی سال 1389 مورد مقایسه قرار گرفت, در پایان نیز با استفاده از دوره واسنجی 1379 تا 1389 پوشش سرزمین سال 1404 ,1419 و 1429پیش‌بینی شد. نتایج نشان می‌دهد در کل دوره مورد مطالعه به ترتیب 32/2858 کاربری شهری و 47/1106 اراضی آبی افزایش داشته و همچنین به ترتیب 77/2331 اراضی بایر و 5/2135 هکتار از وسعت اراضی دیم کاسته شده است. نتایج مدل‌سازی نیروی انتقال در اکثر زیرمدل‌ها صحت بالایی را نشان می‌دهد. نتایج مدل‌سازی با استفاده از زنجیره‌های مارکوف نشان داد که در سال‌های آتی شهر گنبدکاووس توسعه شدیدی خواهد داشت و اغلب به سمت شرق و جنوب خواهد بود, همچنین توسعه در سمت شمال و غرب نیز وجود دارد که در صورت عدم توجه باعث توسعه حاشیه‌نشینی خواهد شد.

لینک کمکی