فایل ورد Word مقاله بررسي رابطه گرانولومتري رسوبات تپه هاي ماسه اي با جهت باد غالب (مطالعه موردي: ارگ حسن آباد بافق)

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

توجه : این فایل به صورت فایل ورد (Word) ارائه میگردد و قابل تغییر می باشد


بخشی از متن فایل ورد Word مقاله بررسي رابطه گرانولومتري رسوبات تپه هاي ماسه اي با جهت باد غالب (مطالعه موردي: ارگ حسن آباد بافق) :
تعداد صفحات :8

هدف اصلی از نگارش این مقاله, ارائه شاخصی علاوه بر شاخص ‌های موجود برای تعیین جهت باد غالب در منطقه (ارگ­ حسن‌ آباد بافق) می ‌باشد. این شاخص در مناطقی که شاخص ‌های دیگر از جمله آمار باد جهت رسم گلباد, تصاویر ماهواره‌­ای و عکس­‌های هوایی کمتر در دسترس می ‌باشد, می ‌تواند مفید واقع گردد. در اجرای این طرح با کمک آمار ایستگاه سینوپتیک بافق, گلبادهای ماهانه و فصلی وسالانه رسم شدند. همچنین مورفولوژی تپه ‌های ماسه‌ ای از روی تصاویر ماهواره ‌ای منطقه بررسی شد و از مجموع فعالیت­‌های فوق جهت باد غالب تعیین گردید. سپس شبکه تصادفی بر روی تصویر ماهواره‌­ای ارگ انداخته شد و مختصات چهل نقطه استخراج گردید که به فاصله تقریبی 500 متر از یکدیگر قرار داشتند. با کمک GPS به نقاط مورد نظر مراجعه و نمونه رسوب تهیه شد. نمونه­‌ها الک شدند و نمودارهای تجمعی و پراکنش قطر آنها بر حسب فی و میکرون رسم گردید و فاکتورهای میانگین و چولگی و جورشدگی با کمک فرمول­‌های مربوطه محاسبه شد. با ترسیم خطوط همتراز قطر مشخص گردید که رابطه خوبی بین جهت باد غالب و نحوه توزیع دانه‌بندی در محدوده ارگ وجود دارد.

لینک کمکی