فایل ورد Word مقاله ارزيابي شوري خاک سطحي باروش پيکسل مبنا براساس داده هاي سنجنده TM

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

توجه : این فایل به صورت فایل ورد (Word) ارائه میگردد و قابل تغییر می باشد


بخشی از متن فایل ورد Word مقاله ارزيابي شوري خاک سطحي باروش پيکسل مبنا براساس داده هاي سنجنده TM :


سال انتشار : 1395

تعداد صفحات :22

شوری خاک و شور شدن اراضی به عنوان یکی از مشکلات فراروی کشاورزی, از اهمیت بالایی برخوردار بوده که بایستی با شناخت صحیح از پیشروی آن جلوگیری شود. اولین گام در این راه شناسایی مناطق شور و تهیه نقشه شوری این خاک‌ها می‌باشد. این تحقیق با هدف مقایسه نقشه‌های شوری تهیه شده با انواع الگوریتم‌های طبقه‌بندی (حداکثر احتمال, حداقل فاصله از میانگین و متوازی السطوح) تصویر توسط داده‌های ماهواره لندست5 با سنجنده TM در بخشی از اراضی شرق شهرستان خوی صورت گرفته است. لذا تعداد 269نمونه خاک با مختصات جغرافیایی مشخص تجزیه و نتایج حاصله بر روی تصویرTM پیاده گردید. برای شناسایی اولیه از نقشه توپوگرافی و نرم‌افزار4.8 ENVI جهت پردازش تصاویر ماهواره‌ای استفاده شده و تصحیحات ژئومتریک با نقاط مشخص و با استفاده از GPS انجام گرفت. نمونه‌های آموزشی و آزمایشی با پراکنش مناسب بر روی تصویر مورد نظر پیاده شده و کلاس‌های شوری از یک تا نه تهیه تعیین شدند. نمونه‌های مربوط به هر کلاس شوری با دقت کامل و به انداز تک پیکسل, به علت اینکه دارای مختصات بودند, در هر تصویر بر روی پیکسل مربوطه قرار گرفته و با فرمت ROI ذخیره گردیدند. نتایج حاکی از وجود همبستگی بین باندهای 1, 4و 5 تصویرTM با داده‌های شوری بوده و از میان الگوریتم‌های طبقه‌بندی در روش پیکسل مبنا, بالاترین میزان دقت نقشه مربوط به حداکثر احتمال می‌باشد. به منظور ارزیابی صحت, شاخص‌هایی مانند ماتریس خطا, صحت تولیدکننده, صحت کاربر, صحت کلی و شاخص کاپا استخراج گردید. همچنین مطابقت طبقات مختلف شوری خاک این نقشه با مشاهدات صحرایی و میزان شوری اندازه‌گیری شده بیانگر دقت بالای این الگوریتم در تهیه نقشه شوری خاک سطحی است. هدفتحقیق حاضر مقایسه نقشه‌های شوری تهیه شده با این روش‌ها در منطقه مورد نظر با نتایج سایر محققین می‌باشد.

لینک کمکی