فایل ورد Word مقاله برآورد دماي سطح زمين با استفاده از تصاوير ماهواره لندست8 و الگوريتم پنجره مجزا(مطالعه موردي: حوضه آبريز مهاباد)

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

توجه : این فایل به صورت فایل ورد (Word) ارائه میگردد و قابل تغییر می باشد


بخشی از متن فایل ورد Word مقاله برآورد دماي سطح زمين با استفاده از تصاوير ماهواره لندست8 و الگوريتم پنجره مجزا(مطالعه موردي: حوضه آبريز مهاباد) :


سال انتشار : 1395

تعداد صفحات :18

دمای سطح زمین یکی از معیارهای مهم در برنامه‌ریزی ناحیه‌ای و منطقه‌ای می‌باشد. دمای سطح زمین در بسیاری از برنامه‌های کاربردی محیط زیست, کشاورزی, هواشناسی و سایر پروژه‌ها می‌‌تواند مورد استفاده واقع شود.با توجه به محدودیت ایستگاه‌‌های هواشناسی, سنجش از دور می‌تواند به عنوان پایه و اساس بسیاری از داده‌های هواشناسی مورد استفاده قرار گیرد. یکی از مهمترین جنبه‌های کاربردی سنجش از دور در مطالعات اقلیم‌شناسی برآورد دمای سطح زمین می‌باشد. در این راستا, الگوریتم پنجره مجزا به عنوان یک روش مؤثر در استخراج دمای سطح زمین محسوب می‌شود؛ که براساس منابع علمی بیشترین دقت را ارائه می‌دهد. در این پژوهش از تصاویر چند طیفی و حرارتی ماهواره لندست8 برای برآورد دمای زمین در حوضه آبریز مهاباد استفاده شده است. برای نیل به هدف, بعد از انجام تصحیحات رادیومتریک نسبت به مدل‌سازی و تجزیه و تحلیل تصاویر اقدام شد. بطوری که شاخص پوشش گیاهی, کسری پوشش گیاهی, دمای روشنایی ماهواره, قابلیت انتشار سطح زمین, ستون بخار آب که از معیارهای مؤثر در برآورد دمای سطح زمین با روش الگوریتم پنجره مجزا می‌باشند, با انجام محاسبه روابط ریاضی مقادیر لازم برای محاسبه دمای سطح زمین بدست آمدند.در نهایت دمای سطح زمین با دقت معادل 4/1 درجه سانتیگراد برآورد شد. مناطق با پوشش گیاهی زیاد و پوشیده از آب (سد) دمای کم و مناطق با پوشش گیاهی کم و خاک لخت دمای بالایی را نشان می‌دهند که همه در تغییرات دمایی منطقه مورد مطالعه مؤثر می‌باشند. نتایج تحقیق بیانگر این مهم است که روش الگوریتم پنجره مجزا نتایج قابل اعتماد و مطمئنی را در برآورد دمای سطح زمین ارائه می‌دهد که می‌تواند در مطالعات زیست محیطی و علوم زمین مورد استفاده قرار گیرد.

لینک کمکی