فایل ورد Word مقاله ارتباط انسو با نوسانات الگوهاي بارش ماهانه در ايران (مطالعه موردي: شهرکرد)

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

توجه : این فایل به صورت فایل ورد (Word) ارائه میگردد و قابل تغییر می باشد


بخشی از متن فایل ورد Word مقاله ارتباط انسو با نوسانات الگوهاي بارش ماهانه در ايران (مطالعه موردي: شهرکرد) :
تعداد صفحات :6

پدیده انسوترکیبی از دو واژه النینو- نوسان جنوبی و یکی از الگوهای پیوند از دور مهم در نیمکره جنوبی است که بر آب و هوای سراسر کره زمین از طریق تغییر در الگوهای دمایی, بارشی و... تأثیر می‌گذارد. تأثیر این پدیده در فازهای مختلف سرد و گرم آن بر الگوهای دمایی و بارشی نقاط مختلف کره زمین و از جمله ایران توسط پژوهشگران مختلف بررسی شده و تفاوت های معناداری بین آنها مشاهده شده است. اما از آنجایی که واکنش هر منطقه‌ای در سطح کره زمین در برابر انسو متفاوت بوده و با تأخیرهای زمانی گوناگون انجام می­‌گیرد, لذا در این مقاله ارتباط انسو با بارش فصلی و ماهانه شهرکرد مورد مطالعه قرار گرفته است. در این مقاله ارتباط بین این دو الگو از طریق آمار یک دوره 44 ساله (2000-1957) از بارش ایستگاه سینوپتیک شهرکرد و ناهنجاری دمایی منطقه3,4 Nino مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. نتایج این بررسی نشان می‌دهد که در طول دوره آماری مورد مطالعه الگوی بارش شهرکرد در ماه‌های می, ژوئن, اوت, اکتبر و نوامبر با انسو پیوند دارد, که میزان این ارتباط در ماه‌های مذکور نیز با تفاوت دارد. لذا همبستگی انسو با الگوی بارش ماهانه شهرکرد به ترتیب در ماه‌های ژوئن, می (فصل بهار), اکتبر, نوامبر (فصل پاییز) نمایان­­تر است. با توجه به نتایج این بررسی همچنین متوجه شدیم که اساساً همبستگی بین انسو و بارش شهرکرد معکوس(منفی) می‌باشد. نتایج بدست آمده نشان می‌دهد که بیشترین ارتباط بین ناهنجاری دمایی4,3 Nino با بارش شهرکرد با تأخیر چهار ماهه مشاهده می‌شود.

لینک کمکی