فایل ورد Word مقاله پايش مقايسه‌اي مقاومت نسبت به گليکوپپتيدها در جدايه هاي استافيلوکوکوس اورئوس جدا شده از بيمارستان شهداي تبريز در مدت سه سال

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

توجه : این فایل به صورت فایل ورد (Word) ارائه میگردد و قابل تغییر می باشد


بخشی از متن فایل ورد Word مقاله پايش مقايسه‌اي مقاومت نسبت به گليکوپپتيدها در جدايه هاي استافيلوکوکوس اورئوس جدا شده از بيمارستان شهداي تبريز در مدت سه سال :


سال انتشار : 1394

تعداد صفحات :13

سابقه و هدف: گلیکوپپتیدهایی مانند ونکومایسین و تیکوپلانین, معمولاً به عنوان آنتی‌بیوتیک‌های انتخابی در درمان عفونت‌های ناشی از استافیلوکوکوس اورئوس مقاوم به متی‌سیلین مورد استفاده قرار می گیرند. با گزارش اولین سویه مقاوم به ونکومایسین, کنترل دایمی در مراکز مصرف کننده این داروها از نظر مقاومت دارویی در اولویت‌های مطالعات بالینی قرار گرفته است. این مطالعه با هدف مقایسه‌ مقاومت نسبت به گلیکوپپتیدها در جدایه های استافیلوکوکوس اورئوس جدا شده از بیمارستان شهدای تبریز در مدت سه سال انجام شد. مواد و روش‌ها: این مطالعه به صورت مقطعی توصیفی بر روی 182 باکتری استافیلوکوکوس اورئوس جدا شده از محل زخم‌های بیماران مبتلا به مشکلات استخوانی در طول سه سال انجام شد. با روش دیسک آگار دیفیوژن, مقاومت نسبت به گلیکوپپتیدها, لینزولید و سیپروفلوکساسین مورد بررسی قرار گرفت. برای تعیین مقاومت نسبت به ونکومایسین از روش غربالگری در پلیت (حاوی µg/ml ونکومایسین) استفاده شد. یافته ها: از مجموع 182 جدایه مورد بررسی تنها 2 مورد (1.09 درصد) به عنوان سویه VISA (استافیلوکوکوس اورئوس با مقاومت حدواسط نسبت ونکومایسین) شناخته شدند. در بین جدایه های سال آخر نمونه برداری از بیمارستان مورد مطالعه, این مقاومت تحت کنترل در آمده بود. در مجموع 31 جدایه (17 درصد) نسبت به تیکوپلانین واکنش نیمه حساس نشان دادند. نتیجه‌گیری: با وجود گزارش دو سویه VISA در مطالعه حاضر, مقاومت نسبت به گلیکوپپتیدها اختلاف معنی داری در بین سویه های جدا شده از سال های مختلف را نشان داد. این امر نشان‌دهنده کنترل مقاومت توسط مسئولین امر می‌باشد.

لینک کمکی