فایل ورد Word مقاله فراواني استافيلوکوکوس اورئوس مقاوم به متي سيلين و شناسايي ژن mec A با روش واکنش زنجيره اي پلي مراز در نمونه هاي باليني بيمارستان آيت ا... موسوي زنجان

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

توجه : این فایل به صورت فایل ورد (Word) ارائه میگردد و قابل تغییر می باشد


بخشی از متن فایل ورد Word مقاله فراواني استافيلوکوکوس اورئوس مقاوم به متي سيلين و شناسايي ژن mec A با روش واکنش زنجيره اي پلي مراز در نمونه هاي باليني بيمارستان آيت ا... موسوي زنجان :
تعداد صفحات :13

سابقه و هدف: امروزه باکتری استافیلوکوکوس اورئوس مقاوم به متی سیلین به دلیل مقاومت به عوامل و داروهای ضد میکروبی به یکی از نگرانی های عمده سلامت عمومی تبدیل شده است. این مطالعه با هدف بررسی فراوانی و الگوی مقاومت آنتی بیوتیکی سویه های استافیلوکوکوس اورئوس مقاوم به متی سیلین در نمونه های بالینی جمع آوری شده از بیمارستان آیت ا... موسوی زنجان و شناسایی ژن mec A با روش واکنش زنجیره ای پلی مراز انجام شده است. مواد و روش ها: این پژوهش به صورت مقطعی - توصیفی بر روی 176 نمونه بالینی جمع آوری شده از بخش های مختلف بیمارستان آیت ا... موسوی زنجان انجام شد. پس از شناسایی سویه ها, مقاومت جدایه ها نسبت به 12 نوع آنتی بیوتیک با روش انتشار دیسک بررسی گردید. در نهایت پس از استخراج DNA, با استفاده از روش PCR, ژن مقاومت به متی سیلین (mec A) مورد ارزیابی قرار گرفت. یافته ها: از مجموع نمونه های مورد بررسی 25/56 درصد (45 مورد) آلوده به باکتری استافیلوکوکوس اورئوس بودند. از این میان به کمک روش PCR مشخص گردید که 26 مورد (57.77%) حاوی ژن مقاومت به متی سیلین می باشند. بررسی مقاومت آنتی بیوتیکی نشان داد که سویه ها بیشترین مقاومت را نسبت به آنتی بیوتیک های پنی سیلین (100%) و کلوگزاسیلین (80.76%) و کمترین میزان را نسبت به ونکومایسین (7.69%) دارند. نتیجه گیری: نتایج نشان می دهد که میزان شیوع باکتری استافیلوکوکوس اورئوس در نمونه های بیمارستانی قابل توجه بوده و مقاومت به متی سیلین در سویه های این باکتری افزایش یافته است. این امر می تواند به عنوان یک هشدار در درمان عفونت های ناشی از این باکتری مطرح باشد.

لینک کمکی