فایل ورد Word مقاله توليد و اثر بخشي ضدباکتريايي پانسمان هاي نانوکريستال نقره

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

توجه : این فایل به صورت فایل ورد (Word) ارائه میگردد و قابل تغییر می باشد


بخشی از متن فایل ورد Word مقاله توليد و اثر بخشي ضدباکتريايي پانسمان هاي نانوکريستال نقره :


سال انتشار : 1395

تعداد صفحات :16

سابقه و هدف: در سال های اخیر پانسمان های نقره به دلیل تاثیر بر روی باکتری های گرم منفی و مثبت مورد توجه زیادی قرارگرفته اند. عوامل موثر در انتخاب پانسمان ها شامل میزان تاثیر ضد عفونی کنندگی, میزان اثر آن بر اپیتلاسیون و توانایی آن در کنترل عفونت زخم می باشد. این مطالعه با هدف ارزیابی تولید و اثر بخشی پانسمان های نانوکریستال نقره بر کنترل رشد برخی از باکتری های گرم مثبت و گرم منفی انجام شد. مواد و روش ها: در این مطالعه با استفاده از پارچه های نایلونی و یون نقره, ‌پانسمان نانو کریستال نقره تولید شد. سپس اثر ضد میکروبی آن بر روی استافیلوکوکوس اورئوس و اشریشیا کلی بررسی گردید. از طراحی آزمون تاگوچی به منظور بررسی میزان تاثیر عوامل مختلف بر قدرت ضد میکروبی پانسمان نقره استفاده شد. یافته ها: پانسمان نقره اثر بسیار خوبی بر روی عدم رشد باکتری های یاد شده داشت. به طوری که موجب ایجاد هاله عدم رشد به قطر میانگین 5.5 سانتی متر در اطراف قطعات پانسمان شد. مهمترین عامل در شدت قدرت ضد میکروبی پانسمان نقره میزان نیترات نقره مورد استفاده با تاثیر65 درصد بود. نتیجه گیری: پانسمان های نانوکریستال نقره نقش موثری در مهار رشد باکتری های مورد پژوهش داشت. همچنین استفاده از آزمون تاگوچی نقش موثری در بهینه سازی اثر بخشی تاثیر نانوذرات ایفا نمود.

لینک کمکی