فایل ورد Word مقاله تأثير ضد ميکروبي اسانس گياه نوروزک بر روي باکتري هاي بي هوازي مولد عفونت هاي دهاني-حلقي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

توجه : این فایل به صورت فایل ورد (Word) ارائه میگردد و قابل تغییر می باشد


بخشی از متن فایل ورد Word مقاله تأثير ضد ميکروبي اسانس گياه نوروزک بر روي باکتري هاي بي هوازي مولد عفونت هاي دهاني-حلقي :


سال انتشار : 1395

تعداد صفحات :18

سابقه و هدف: نوروزک گیاهی دارویی متعلق به تیره نعناع و بومی استان خراسان است. این گیاه دارای ویژگیهای با ارزش دارویی مانند خاصیت ضد میکروب, ضد التهاب, ضد درد, آرام بخش و آنتی اکسیدان میباشد. این مطالعه با هدف بررسی اثر ضد باکتریایی اسانس گیاه نوروزک بر برخی از باکتریهای بیهوازی مولد عفونتهای دهانی-حلقی انجام شد. مواد و روشها: در این پژوهش بنیادی-کاربردی بخشهای هوایی نوروزک در مرحله گلدهی از منطقه بجستان, واقع در استان خراسان رضوی جمعآوری گردید و به روش تقطیر با آب, اسانس گیری شد. اجزای اسانس با استفاده از دستگاه GC-MS شناسایی گردیدند. اثر غلظتهای مختلف اسانس (mg/ml 50, 25, 12.5, 6.25) بر باکتریهای استرپتوکوکوس موتانس, استرپتوکوکوس پیوژنز, استرپتوکوکوس سانگوئیس و اکتینومایسس ویسکوسوس به روشهای دیسک کاغذی, چاهک (انتشار در آگار), کالیبراسیون متداول, رقت در آگار و رقت در لوله ارزیابی شد. یافته ها: از میان 35 ترکیب شناسایی شده در اسانس, به ترتیب, β-پینن (23.35%), α-مورولول (17/.11%), α-پینن (14.13%) و اوکالیپتول (1 و 8 سینئول) (13.25%), اجزای اصلی بودند. اسانس این گیاه تأثیر بازدارندگی قابل ملاحظهای بر رشد باکتریهای مورد بررسی داشت. به طوری که بیشترین اثر بازدارندگی از رشد, در غلظت mg/ml 50 مشاهده گردید. استرپتوکوکوس موتانس (mg/ml 13.98=MIC, mg/ml 31.99=MBC) و استرپتوکوکوس پیوژنز (mg/ml 25.32=MIC, mg/ml 51.99=MBC) به ترتیب حساسترین و مقاومترین باکتری در برابر اسانس گیاه نوروزک بودند. نتیجهگیری: اسانس گیاه نوروزک میتواند به عنوان یک فرآورده طبیعی برای تهیه دهانشویهها و به منظور کنترل بیماریهای دهان و دندان مورد استفاده قرار گیرد.

لینک کمکی